Urząd Miejski w Pyrzycach

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
logo

BUDŻET OBYWATELSKI

dodano: 08-02-2017

INFORMACJA BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 5 STYCZNIA 2017 ROKU

 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Pyrzyce,
w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXX/271/16 Rada Miejska w Pyrzycach przyjęła Regulamin budżetu obywatelskiego dla Gminy Pyrzyce. Budżet obywatelski zwany również partycypacyjnym, to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu wydzielonej części budżetu gminy na realizację zadań mieszczących się w pojęciu zadań własnych Gminy służących zaspakajaniu potrzeb lokalnej społeczności. Pomysłodawcą i wnioskodawcą budżetu obywatelskiego jest Burmistrz Pyrzyc, która w roku 2018 na jego realizację zamierza przeznaczyć kwotę 200.000 zł.

Główne założenia budżetu obywatelskiego:

1. Każdy mieszkaniec Gminy Pyrzyce, może składać propozycje zadań do budżetu,

2. Propozycje składane będą na przygotowanych przez Urząd Miejski formularzach zgłoszeniowych,

3.Integralną częścią wniosku będzie lista poparcia dla zadania przygotowana przez Urząd Miejski, podpisana, co najmniej przez 20 mieszkańców gminy,

4. Nad poprawnością przeprowadzenia procedury wyboru do realizacji zadania zajmować się będzie 10-cio osobowy Zespół powołany przez Burmistrza Pyrzyc z chwilą uprawomocnienia się uchwały Rady Miejskiej,

5. W skład Zespołu będą wchodzić przedstawiciele różnych grup zawodowych i społecznych,

6. Termin składania wniosków zostanie ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza,

7. Formularz, który zawierać będzie braki może zostać uzupełniony w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia,

8. Wybór zadania do realizacji budżetu obywatelskiego odbywać się będzie w drodze konsultacji społecznych poprzez głosowanie,

9. Głosowanie nad projektami trwać będzie nie dłużej niż 14 dni,

10. Każdy głosujący mieszkaniec może oddać głos na 5 różnych projektów, przy czym najwyżej oceniony przez głosującego projekt otrzymuje 5 punktów, a najniżej 1 punkt,

11. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą kart do głosowania lub przez internet,

12. Wybrane przez mieszkańców projekty wraz z punktacją zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej lub w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych Gminy Pyrzyce.

Dzięki uczestnictwu w tym projekcie mieszkańcy mają możliwość realizacji własnych pomysłów. Dlatego też bardzo ważne jest zaangażowanie się mieszkańców w każdej fazie procesu realizacji zadania. To od Państwa zaangażowania uzależnione jest powodzenie całego przedsięwzięcia.

Przez formę konsultacji społecznych budżet partycypacyjny daje możliwość przedyskutowania swoich potrzeb osobom z różnych środowisk, co wpływa na budowanie poprawnych relacji społecznych.

Mieszkańcy Gminy będą każdorazowo informowani o stopniu zaawansowania prac nad realizacją budżetu obywatelskiego w sposób zwyczajowo przyjęty. Niniejsza informacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom idei, założeń budżetu obywatelskiego oraz sposobu jego realizacji.

Możliwość występowania z inicjatywami na rzecz realizacji społecznie potrzebnych przedsięwzięć w oparciu o stosowane procedury i kryteria umożliwia współdecydowanie o kierunkach wydatkowania publicznych środków. Od woli wszystkich stron budżetu partycypacyjnego zależy czy wnioski będą składane, realizowane.

Zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Pyrzyce do czynnego udziału w realizacji budżetu obywatelskiego.

                                
                                                                                                                            Burmistrz Pyrzyc
                                                                                                                          Marzena Podzińska

Podjęta uchwała stanowi prawo miejscowe, które podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty publikacji. Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu budżetu obywatelskiego są dostępne na stronie www.bip.um.pyrzyce w zakładce prawo miejscowe - uchwały.

BUDŻET_OBYWATELSKI.PDF

 Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia