Urząd Miejski w Pyrzycach

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
logo

Ogłoszenie Burmistrza Pyrzyc o naborze kandydatów na członków Pyrzyckiej Rady Seniorów

dodano: 12-01-2018

Realizując zapisy Uchwały Nr XLII/350/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania Pyrzyckiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Burmistrz Pyrzyc

ogłasza nabór kandydatów

na członków Pyrzyckiej Rady Seniorów

 

Niniejszym informuję:

 1. Pyrzycka Rada Seniorów liczy 13 członków w tym (3 osoby zgłoszone indywidualnie przez mieszkańców gminy, 6 osób zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych i 4 osoby reprezentujące instytucje państwowe).
 2. Kadencja Pyrzyckiej Rady Seniorów trwa 4 lata, licząc od dnia jej powołania.
 3. W skład Pyrzyckiej Rady Seniorów mogą być powołane osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej i które ukończyły 60 lat życia oraz zamieszkują na terenie Gminy Pyrzyce, z wyłączeniem
  osób reprezentujących instytucje państwowe.
 4. Członkowie Pyrzyckiej Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet, ani wynagrodzenia.
 5. Nabór kandydatów prowadzony będzie 15 stycznia 2018 r. do dnia 11 lutego  2018 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach).
  1. Zgłoszenia kandydata na członka Pyrzyckiej Rady Seniorów mogą dokonać:
  1. grupy co najmniej 10 seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1147/2018 Burmistrza Pyrzyc  z dnia 8 stycznia 2018 r. , lub
  2. podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1147/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 stycznia 2018 r.  – z uwzględnieniem wymagań zawartych w pkt 4.
 1. Do zgłoszenia kandydatów do Pyrzyckiej Rady Seniorów dokonywanego przez podmioty działające na rzecz osób starszych należy dodatkowo dołączyć:
  1. dokument potwierdzający wyłonienie przedstawiciela przez zgłaszający podmiot lub organizację,
  2. dokument, z którego wynika jego działalność na rzecz osób starszych.
 2. Każdy podmiot działający na rzecz seniorów z terenu Gminy Pyrzyc ma prawo zgłosić jednego kandydata.
 3. Zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Pyrzycach,
  ul. Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce lub dostarczyć osobiście do punktu informacyjnego Urzędu Miejskiego w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Pyrzyckiej Rady Seniorów w Pyrzycach” .
 4. Jeżeli do dnia zakończenia naboru kandydatów na członków Pyrzyckiej Rady Seniorów liczba kandydatów będzie mniejsza niż 9 osób, okres na zgłaszanie kandydatów zostanie przedłużony. Nabór ponawiany będzie do skutku.
 5. Po formalnej weryfikacji zgłoszeń, komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza ustali listę kandydatów, których kandydatury do Pyrzyckiej Rady Seniorów zgłoszono prawidłowo. Lista zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Lista osób będzie zawierać: imiona i nazwiska kandydatów oraz nazwę podmiotu zgłaszającego.
 6. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów na członków Pyrzyckiej Rady Seniorów będzie równa 9 - wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskają status członka Miejskiej Rady Seniorów. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Seniorów będzie większa niż 9, to zgodnie z § 12 ust. 1 Uchwały Nr XLII/350/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2017 r., komisja wybiera członków Pyrzyckiej Rady Seniorów poprzez losowanie z wyłączeniem osób wymienionych § 13 ust.1 pkt 3-6.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać:

  1. w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach pok. nr 8;
  2. w Punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach
  3. ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach i Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularze zgłoszeniowe.word

2. Formularze zgłoszeniowe.pdfWysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia