Urząd Miejski w Pyrzycach

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
logo

Przedszkole Publiczne w Żabowie

dodano: 15-03-2012

Przedszkole Publiczne w Żabowie

Żabów 70
74-200 Pyrzyce
tel. 91 563 02 49

e-mail: przedszkolezabow@neostrada.pl

Warunki przedszkola:

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 • dwie sale przedszkolne dziennego pobytu dzieci,
 • świetlicę,
 • kuchnię zapewniającą dzieciom trzy posiłki dziennie,
 • pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,
 • szatnię dla dzieci i personelu,
 • łazienki dla dzieci przy salach zajęć.

Dzieci mają też możliwość korzystania z ogrodu przedszkolnego. Przedszkole położone jest w spokojnym i bezpiecznym miejscu. Posiada dobre warunki lokalowe. Wyposażone jest w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Panuje tu ciepła, domowa atmosfera, co sprawia, że dzieci szybko adaptują się do nowych dla siebie warunków i z przyjemnością chodzą do przedszkola.

W przedszkolu są dwie grupy, młodsza (3, 4 latków) i starsza (5, 6 - latków), liczące maksymalnie po 24 dzieci.

Kadra przedszkola

W przedszkolu zatrudnionych jest 6 osób w administracji i obsłudze - 5, 5 etatu. Pięć osób stanowi kadrę pedagogiczną - 4.05 etatu. Wszyscy nauczyciele to osoby z wykształceniem pedagogicznym, wrażliwe na potrzeby dzieci, wspomagające rozwój indywidualnych zdolności i zainteresowań dziecka. Dbają o przyjazne relacje między nimi, pomagają w rozwiązywaniu konfliktów i codziennych trudności. Każdemu dziecku poświęcają tyle samo uwagi. Jeśli trzeba przytulą i pocieszą. Celem ich pracy jest szczęście i uśmiech każdego przedszkolaka.

Kadrę pedagogiczną tworzą:

 • Dyrektor przedszkola mgr Irena Olech - nauczyciel dyplomowany,

  Ukończyła Studium Nauczycielskie o kierunku Wychowanie Przedszkolne, a także studia magisterskie o kierunku pedagogika - nauczanie początkowe - Uniwersytet Szczeciński oraz Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą.

 • Mgr Izabela Olewicz - nauczyciel dyplomowany,

  Ukończyła Studium Nauczycielskie o kierunku Wychowanie Przedszkolne, a także studia magisterskie o kierunku pedagogika - specjalność pedagogika wczesnoszkolna - Uniwersytet Szczeciński oraz Kurs Kwalifikacyjny: Terapia Pedagogiczna.

 • Mgr Ewa Podwórna - nauczyciel dyplomowany,

  Ukończyła Studium Nauczycielskie o kierunku Wychowanie Przedszkolne, a także studia wyższe zawodowe na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej (BWSH Koszalin), studia uzupełniające magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym (BWSH Koszalin), oraz Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki z elementami komunikacji społecznej (WSB Gorzów Wlkp.) Pani Izabela Malicka nauczyciel dyplomowany, Ukończyła Studium Nauczycielskie o kierunku Wychowanie Przedszkolne, a także studia magisterskie o kierunku edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie oraz studia podyplomowe w zakresie Logopedii Szkolnej.

 • Ksiądz Władysław Kanturski nauczyciel mianowany,

  Ukończył Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - kierunek - nauki o rodzinie.

Pracownicy administracji i obsługi

W przedszkolu przygotowywane są 3 smaczne posiłki. Panie kucharki (Zofia Grzywacz i Marzena Orman) dbają o to, aby były one urozmaicone i kolorowe. Jedzenie nie jest limitowane. Dzieci jedzą tyle, ile chcą zjeść.

Uwzględniamy także indywidualną dietę dziecka. Dzieci mogą zawsze liczyć na pomoc pań Aleksandry Białek i Moniki Kin - pomocy nauczycielek w przedszkolu. W przedszkolu zatrudnieni są też intendent Dorota Grzywacz i woźny Antoni Nizio.

Cele i zadania przedszkola:

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego koncentrując się na:

 • Wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym.
 • Udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 • Umożliwianiu dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 • Sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.
 • Współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu do nauki szkolnej.

Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z nową Podstawa Programową jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego. (Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009)

Organizacja dnia

Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu dostosowany jest do wieku dzieci.

Ramowy rozkład dnia realizacja podstawy programowej 8.00-13.00 Grupa I

 • 7.00 - 8.00 zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich naturalnych predyspozycji
 • 8.00 - 8.10 ćwiczenia logopedyczne
 • 8.10 - 8.25 ćwiczenia poranne
 • 8.25 - 8.50 zabiegi higieniczne, śniadanie
 • 8.50 - 9.50 zabawy indywidualne indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka
 • 9.50 - 10.50 realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą
 • 10.50 - 11.50 spacery, wycieczki
 • 11.50 - 12.45 zabiegi higieniczne, obiad
 • 12.45 - 13.00 ćwiczenia relaksacyjne
 • 13.00 - 14.00 zajęcia dodatkowe- warsztaty ,plastyczne,rytmiczne, teatralne, gimnastyka korekcyjna
 • 14.00 - 14.30 zabiegi higieniczne, podwieczorek
 • 14.30 - 16.00 indywidualna praca z dziećmi, zabawy dowolne
Przedszkolne programy

Przedszkole korzysta z programu:

 • "Nasze przedszkole" - program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska.
 • "Dziecięca matematyka". Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych. Nowa Era. DKW-4013 -5/01.

Nauczyciele pracujący w przedszkolu wypracowali dodatkowo własne programy pracy:

 1. Program edukacji zdrowotnej "Wyprawa po zdrowie" opracowany przez Izabelę Olewicz zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną dnia 30.09.2002 roku.
 2. Program Współpracy z rodzicami opracowany przez Izabelę Olewicz, zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną dnia 03.01.2005 roku.
 3. Program Wspomagania rozwoju dziecka 6 letniego z trudnościami w nauce czytania i pisania opracowany przez Izabelę Olewicz. Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną dnia 21.05.2004 roku.
 4. Program Wychowania do pracy i przez pracę dziecka w wieku przedszkolnym opracowany przez Ewę Podwórną, zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną dnia 04.10.2004.
 5. Program "Adaptacja dziecka do przedszkola" opracowany przez Ewę Podwórną. Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną dnia 30.08.2005 roku.
 6. Program Współpracy z rodzicami opracowany przez nauczycielkę Izabelę Malicką. Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną dnia 04.10.2004 roku.
 7. Program "Sportowy Bakcylek" opracowany przez nauczycielkę Izabelę Malicką. Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną dnia 04.10.2004 roku.
Osiągnięcia i sukcesy:
 • Wyróżnienia i nagrody w konkursach organizowanych przez Pyrzycki Dom Kultury: "Jesienią Malowane",Jesienna Ikebana", Świąteczne impresje", "Świąteczny Stroik" itd.,
 • Nagroda Pyrzyckiego Domu Kultury na III Powiatowym Przeglądzie Grup Jasełkowych - 17 stycznia 2004
 • Nagroda Starosty Pyrzyckiego na VI Powiatowym Przeglądzie Grup Jasełkowych - 2 miejsce - 20 stycznia 2007
 • IV Nagroda dla Przedszkola Publicznego w Żabowie gr.0 w 8 Przeglądzie Grup Kolędniczych i Jasełkowych. Mielęcin 2009
 • Wyróżnienie dla Przedszkola Publicznego w Żabowie grupa 3, 4, 5 - latki w 8 Przeglądzie Grup Kolędniczych i Jasełkowych. Mielęcin 2009
 • I miejsce w Wielkim Konkursie Ekologicznym organizowanym przez PPK 2004r oraz II miejsce w 2006 roku.
 • Wyróżnienia w konkursie "Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi" - Etap Powiatowy 2006r
 • 3 miejsce w Konkursie Plastycznym "Olimpiada marzeń" - 2006r
 • Udział w imprezach organizowanych przez OSIR: "Mikołajkowe gry i zabawy"",Olimpiada Sportowa Przedszkolaków".
 • Podziękowanie za udział i wkład podczas ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza" 2005".
 • II miejsce w II Biegach Sztafetowych Przedszkolaków maj 2009-12-05
 • II miejsce w konkursie pod tytułem "Świat przyrody w oczach dziecka" zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Ziemi 22.IV.2009
Plusy przedszkola
 • Małe przedszkole, sprzyjające indywidualizacji dziecka,
 • Miła rodzinna atmosfera,
 • Fachowa kadra pedagogiczna,
 • Wysoki poziom pracy,
 • Ciekawa oferta zajęć obowiązkowych i dodatkowych,
 • Organizowanie imprez, uroczystości i wycieczek,
 • Dobre wyposażenie w sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne,
 • Bogata oferta współpracy przedszkola z rodzicami i środowiskiem,
 • Smaczna, domowa kuchnia.

Zapewniamy dzieciom:

 • Czuwanie personelu nad zdrowiem i bezpieczeństwem dziecka,
 • Fachową i miłą opiekę,
 • Atmosferę życzliwości, serdeczności i spokoju,
 • Indywidualne podejście do każdego dziecka, zaspokajanie jego potrzeb,
 • Pomoc w codziennych czynnościach samoobsługowych - przy ubieraniu,
 • Możliwość wyboru zabaw i zajęć w okresie adaptacyjnym,Dobór zajęć dydaktycznych zgodnych z zainteresowaniami dziecka,
 • Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka,
 • Umożliwienie prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśników, zaistnienie wśród dzieci,
 • Systematyczne przebywanie na powietrzu: spacery, wycieczki, zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego,
 • Otwartość dyrektora na potrzeby, uwagi i prośby rodziców,
 • Wiele atrakcji dla dzieci (przedstawienia teatralne, imprezy okolicznościowe, wyjazdy na wycieczki krajoznawcze),
 • Udział dzieci w konkursach, pokazach, prezentacjach - zdobywanie w nich licznych nagród, dyplomów, wyróżnień,
 • Wysoki poziom nauczania, realizowany w oparciu o podstawy programowe MEN dostosowany do wieku i możliwości dziecka
 • Bogaty program dydaktyczny:
  • przygotowanie do wczesnej nauki czytania i pisania
  • dziecięca matematyka w oparciu o program autorski prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • zajęcia taneczne
  • język angielski
 • Zajęcia rozwijające wyobraźnię
 • Codzienne czytanie baśni i opowiadań, teatrzyki, dramy
 • Opiekę uśmiechniętej i przygotowanej pedagogicznie kadry
 • Okres adaptacyjny wprowadzający w życie przedszkolne
 • 3 posiłki z własnej kuchni z możliwością indywidualnej diety
 • Urozmaicony jadłospis i smaczne potrawy. Czystość i estetykę wnętrz.

Zależy nam na tym, aby dzieci w przedszkolu czuły się jak w domu. Aby codzienny pobyt i 9 godzin mijało spokojnie i bezpiecznie. Aby zajęcia, zabawy, doświadczenia, poczynania - sprawiały wiele radości i pomagały w zdobywaniu wiedzy i pokonaniu progu szkoły.

Stałe imprezy i wydarzenia przedszkolne

W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego dzieci otrzymują pierwsze ważne zadanie związane z akcją ,,Sprzątanie Świata". Poznają również codzienny rozkład zajęć, uczą się pierwszych prostych piosenek, tańców i wierszy. Zdobyte umiejętności prezentują podczas krótkiej akademii przygotowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Następnym wyróżniającym się dniem jest Święto Jesieni. Każda z grup spędza ten dzień na wspólnych zabawach, konkursach oraz wycieczce do sadu. Pasowanie na przedszkolaka to impreza, na której dzieci uroczyście deklarują przynależność do przedszkolnej rodziny. Odbywa się zazwyczaj, gdy otarte zostaną "ostatnie łzy".

25 listopada przypada Święto Pluszowego Misia. Wtedy to ulubione przytulanki towarzyszą dzieciom w wielu zabawach. W grudniu odwiedza przedszkole Mikołaj, który przynosi dzieciom mnóstwo prezentów. Przed Świętami Bożego Narodzenia organizowany jest "Kiermasz Świąteczny", na którym sprzedawane są własnoręcznie wykonane kartki świąteczne, witraże oraz inne choinkowe ozdoby. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia starszacy przygotowują przedstawienie jasełkowe, które prezentują młodszym kolegom i mieszkańcom Żabowa.

Po krótkim świątecznym odpoczynku przychodzi miesiąc styczeń, w którym bardzo intensywnie przedszkolacy przygotowują się do Dnia Babci i Dziadka. Uczą się wierszy, piosenek, tańców, przygotowują prezenty - niespodzianki. W okresie poprzedzającym ferie zimowe odbywa się coroczny Bal Karnawałowy. W tym dniu wszystkie dzieci przychodzą pomysłowo przebrane.

W pierwszych dniach marca rozpoczynają się przygotowania do wiosny. 21 marca wszystkie dzieci wyruszają na Wiosenny Korowód z Marzanną. Pod koniec kwietnia organizowane są obchody Światowego Dnia Ziemi połączonego z Gazetowym Dniem. Dzieci biorą udział w konkursach dotyczących środowiska przyrodniczego i ekologii. Od samego początku maja trwają wielkie przygotowania do Dnia Mamy i Taty.

I nareszcie 1 czerwca - święto wszystkich dzieci. Od rana w przedszkolu jest wesoło, czeka na dzieci mnóstwo niespodzianek, a grono pedagogiczne wraz z rodzicami wystawia dla dzieci bajkę, np.: "Czerwony Kapturek", "Jas i Małgosia", "Kopciuszek".

Inne imprezy przedszkolne to:

 • Konkursy poetyckie "Jednego Wiersza"
 • Festiwal Piosenki Przedszkolnej
 • Festyn Rodzinny
 • Urodzinki przedszkolaków
 • Imprezy wynikające ze współpracy z innymi przedszkolami ( Rajdy Piesze Przedszkolaków, Bożonutkowe Kolędowanie, Bajkowy Quiz)
 • Biegi Sztafetowe Przedszkolaków.

Oprócz wymienionych wyżej imprez i uroczystości odbywają się w poszczególnych grupach zajęcia z wychowania muzycznego, plastycznego, umysłowego, fizycznego, społeczno - moralnego przewidziane w miesięcznych planach pracy.Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia