Urząd Miejski w Pyrzycach

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
logo

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

dodano: 26-03-2021

Opublikowane 26.03.2021 r.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Legendy w obiektywie 2021”

I. Postanowienia ogólne:

1. Regulamin ustala zasady i warunki organizacji Konkursu Fotograficznego „Legendy w obiektywie” (dalej jako: „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „WIR „Wiejska Inicjatywa Rozwoju” z siedzibą w: 73-110 Stargard, ul. Śląska 9, NIP: 854-228-14-07 (dalej jako: „Organizator”),

3.Uczestnik przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Konkursie

II. Warunki uczestnictwa:

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, amatorzy fotografii mieszkający na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju tj. gmin: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stargard, Stara Dąbrowa, Suchań, Bielice, Kozielice, Pyrzyce, Warnice, Stare Czarnowo (dalej: Uczestnicy).

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii.

III. Cel Konkursu:

1. Celem Konkursu jest:

a) promocja obszaru LGD w tym: unikatowych miejsc i dziedzictwa regionalnego poprzez propagowanie rodzimych legend przedstawionych na fotografii;

b) złożone do konkursu fotografie będą wykorzystywane do celów promocyjnych i informacyjnych, w tym będą zamieszczone w kalendarzu na rok 2022

IV. Termin i miejsce konkursu:

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w terminie od dnia ogłoszenia niniejszego Konkursu do dnia 30.09.2021 r. Prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane.

2. Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy dostarczyć na adres siedziby Stowarzyszenia „WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju, 73-110 Stargard, ul. Śląska 9 bezpośrednio lub wysłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Legendy w obiektywie 2021”.

3.Trzyosobowe jury wyłoni laureatów konkursu do 15 października 2021 r

4.Przewidziana jest także NAGRODA PUBLICZNOŚCI, od 15 października do 30 października 2021 roku e internauci będą mięli możliwość głosowania na zgłoszone fotografie, wysyłając maila na adres wir-lgd@wp.pl podając nr zdjęcia.

6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowanie do 10.11.2021 r. na stronie internetowej Organizatora www.wir-lgd.org.pl .

V. Zasady konkursu:

1. Uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię wykonaną w oparciu o regionalną legendę.

2. Aby wziąć udział w konkursie należy, w terminie o którym mowa w pkt. IV. ust. 1. i 2. Regulaminu, dostarczyć Organizatorowi jedną fotografię w wersji cyfrowej, która została wykonana na terenie jednej z wymienionych gmin: Bielice, Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Kozielice, Marianowo, Pyrzyce, Stargard, Stara Dąbrowa, Suchań, Warnice, Stare Czarnowo.

3. Fotografia powinna przedstawiać/obrazować związek z wybraną przez Uczestnika legendą, odzwierciedlającą historię danego miejsca, tradycję, kulturę, folklor, dziedzictwo regionalne, itp. Wpisującą się w tematykę związaną z:

 1. Osadami sprzed 5000 lat – budowle megalityczne;

 2. Zakonami Pojezierza –np. Cystersi, Joannici, Templariusze na terenie Organizatora;

 3. Parkami, lasami – legendy związane z naturą;

 4. Obiektami zabytkowymi,

 5. Starymi formami przetwórstwa lokalnego (np. młynami, browarami, winnicami, gorzelniami, folwarkami, masarniami itp.)

4. Wraz ze zdjęciem należy złożyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. wraz ze wskazaniem tytułu/autora (jeśli to możliwe), źródła wykorzystanej w konkursie legendy, a także z wydrukiem lub kopią przedmiotowej opowieści.

5. Przesłana fotografia powinna być w formacie jpg, a dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi. Plik ze zdjęciem nie powinien przekraczać 15 mb.

6. Fotografia powinna być wykonana w terminie trwania konkursu.

7.Do konkursu mogą zostać złożone tylko te fotografie, które wcześniej nie były w całości, ani w części publikowane, ani zgłaszane do innego konkursu.

8. Fotografie zgłaszane w konkursie nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

VI. Nagrody i wyróżnienia konkursowe.

1. W Konkursie fotograficznym „Legendy w obiektywie 2021” przyznane zostaną nagrody:

a) za zajęcie I miejsca – Voucher/karta podarunkowa o wartości ok 700 zł do sklepu ze sprzętem elektronicznym

b) za zajęcie II miejsca – Voucher/ karta podarunkowa o wartości około 500 zł do sklepu ze sprzętem elektronicznym;

c) za zajęcie III miejsca – Voucher/ karta podarunkowa o wartości około 300 zł do sklepu ze sprzętem elektronicznym;

d) wyróżnienia ( trzy)- Voucher/ karta podarunkowa o wartości około 200 zł do sklepu ze sprzętem elektronicznym;

e) NAGRODA PUBLICZNOŚCI-– Voucher/ karta podarunkowa o wartości ok.400,00 zł do sklepu ze sprzętem elektronicznym

 

VII. Prawa autorskie zgłaszanych fotografii.

 1. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przenieść na Organizatora autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku(Dz.U z 2019 r, poz. 1231 oraz 2020 r poz.288), obejmujących w szczególności:

 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotnienia utworu-wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono-wprowadzanie do obrotu, użyczenie, lub najem oryginału albo egzemplarzy,

 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2-publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Autor zezwala Organizatorowi na udzielenie nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji oraz wykonywanie praw zależnych w odniesieniu do przedmiotu umowy przez Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do materiału fotograficznego nastąpi w dniu podpisania i złożenia zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu.

 3. Autor posiada nieograniczone czasowo prawo do zamieszczania dzieła w swoim port folio (np. strona www, blog, media społecznościowe itp.) oraz swoich profilach w mediach społecznościowych.

VIII Przetwarzanie danych osobowych

1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju z siedzibą w Stargardzie, ul. Śląska 9. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie stowarzyszenia pod adresem: http://www.wir-lgd.org.pl/files/Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-Stowarzyszenie-WIR.pdf.

2.Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym w szczególności w celu powiadomienia Laureatów o wygranej, wydanie nagrody, jak również publikacji imienia i nazwiska Laureata.

3.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, jakkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie oraz ewentualnego otrzymania nagrody.

4.Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu zgłoszenia swojego prawa Organizatorowi.

5.Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, przy czym skorzystanie z tych uprawnień jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

6.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie oświadczeń znajdujących się w zgłoszeniu.

 

VIII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.wir-lgd.org.pl, w biurze Organizatora i na stronach internetowych gmin członkowskich.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie, jak również uniemożliwiające wydanie nagrody

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora widomości na adres e-mail podany przez Uczestnika.

 5. Organizator może utrwalić wizerunek Laureatów i wykorzystywać go do celów reklamowych i promocyjnych bez uzyskiwania odrębnej zgody na utrwalenie i wykorzystanie, i bez odrębnego wynagrodzenia.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych podanych w Formularzu.

 7. W przypadku zmiany danych kontaktowych Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia Uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją Regulaminu.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również do odwołania Konkursu w całości. Za ważny powód uznaje się w szczególności niski poziom zbieżności Zgłoszeń z wyznaczonymi kategoriami.

Załącznik nr do Regulaminu konkursu fotograficznego „Legendy w obiektywie 2021

Opublikowane 07.01.2021 r.

Opublikowane 27.11.2020 r.

Opublikowane 28.05.2020r.

 

Opublikowane 28.05.2020r.

 

Opublikowane 28.05.2020r.

 

Opublikowane 04.02.2020r.

 

Opublikowane 14.11.2019r.

 

Opublikowane 31.10.2019r.

 

Opublikowane 24.10.2019r.

 

Opublikowane 24.10.2019r.

________________________________________________________________________________

 

Opublikowane 26.09.2019r.

Opublikowane 10.09.2019r.

Opublikowane 02.09.2019r.

1. KONKURS NR 1/2019/R Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI
TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”.pdf

2.  Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach po 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 2/2019.pdf

 

 

Opublikowano 27.05.2019 r.

 

 

Opublikowano 07.05.2019 r.

 

Opublikowano 25.04.2019 r.

 

Konkurs "Zagraj w grę"


Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD "Stowarzyszenie WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju"  do udziału w konkursie z nagrodami. Szanse na otrzymanie nagrody są duże, bowiem nagradzamy jedenaście osób!

 

Konkurs ma na celu promowanie nowo powstałej aplikacji oraz obszaru LGD "Stowarzyszenie WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju" oraz 11 pozostałych LGD - partnerów projektu współpracy Mobilna Aplikacja Turystyczna z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.  Jeśli znajdujesz się w pobliżu któregoś z nich, świetnie się składa. Masz szansę na nagrody!


Zadanie polega na uczestniczeniu w obecnych w aplikacji grach terenowych i rozwiązanie ich w terenie.


UWAGA! Gry zostaną opublikowane w dniu rozpoczęcia konkursu, tak aby każdy miał równe szanse.


Konkurs organizowany jest w terminie od 29.04.2019 (godz. 00:00) do 30.05.2019 (godz. 23:59)


Uczestnicząc w konkursie bierzesz udział w rankingu, na podstawie którego wyłonimy zwycięzców.


Musisz pilnować na jakim obszarze bierzesz udział w konkursie, bowiem 12 organizatorów nagradza tylko za gry rozwiązane na swoim obszarze!


Nagrody, które chcemy rozdać najlepszym graczom to:
miejsce I – Smartfon Xiaomi Redmi Note 4 o wartości 679,00 zł
miejsce II – Aparat Nikon Coolpix W100 biały + plecak o wartości 599,00 zł
miejsce III - Powerbank Xiaomi Mi 2C 20000 mAh Biały o wartości 109,99
miejsce IV - Powerbank Götze & Jensen Silver Line PZMI11G 10000mAh (czarny, niebieski lub szary) o wartości 79,99 zł
miejsce V - Karta microSDXC Samsung EVO+ 64GB 100MB/s + adapter o wartości 55,00 zł
miejsce VI – Zestaw 4 obiektywów do smartfona o wartości 54,99
miejsca VII-XI – Stojak na telefon (czarny lub różowy) + pakiet gadżetów promocyjnych


Regulamin konkursu oraz szczegóły znajdziecie Państwo na stronie
www.westisthebest.pl
 Aplikację można pobrać bezpośrednio ze strony WEST IS THE BEST

 

 

Opublikowano 12.02.2019r:

Zaproszenie na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju.pdf

 

 

Opublikowano 27.11.2018r:

 

Konkurs nr 1/2018/G i 2/2018/G do pobrania:

1. Konkurs nr 1/2018/G Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.pdf

2. Konkurs nr 2/2018/G Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.pdf

 

 

Opublikowano 16.11.2018r.

 

REGULAMIN KONKURSU
DZIEDZICTWO KULTUROWE

Do pobrania:

1. Regulamin.pdf

2. Formularz zgłoszeniowy.doc

 

Opublikowano 02.10.2018 r.

 

 

Opublikowano 05.06.2018 r

.

Opublikowano 17.05.2018 r.

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opublikowano 14.05.2018 r.

Zapraszamy fotografów amatorów do udziału w Konkursie fotograficznym „Ciekawe, ciekawsze, najciekawsze…! Nasze Dziedzictwo”

Opublikowano 14.05.2018 r.

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”

Opublikowano 13.11.2017 r.

 

 

 

Opublikowano 16.10.2017 r.

Opublikowano 13.09.2017 r.

Opublikowane 10.08.2017r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Opublikowane 24.04.2017r.

XIX WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „WIR” – WIEJSKA INICJATYWA ROZWOJU

Na terenie Dworku Wiktoria w Dolicach, dnia 20 kwietnia 2017 roku, odbyło się XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, w którym uczestniczyła Marzena Podzińska - Burmistrz Pyrzyc. Podczas obrad przedstawiono i przyjęto sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2016, zmiany, plan pracy oraz plan budżetu na rok 2017. W ramach Wiejskiej Inicjatywy Rozwoju, Gmina Pyrzyce będzie ubiegała się o dofinansowanie „Rewitalizacji terenów przy murach obronnych”.Realizacja tego zadania pozwoliłaby na udostępnienie zwiedzającym zabytku, jakim są XIV-wieczne obwarowania miejskie.  

Prosimy o odwiedzanie strony internetowej Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju www.wir-lgd.org.pl, na której znajdują się bieżące informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia, konkursów oraz grantów.

 

Opublikowane 11.04.2017r

Szkolenie dla przedstawicieli jednostek sektora publicznego i organizacji pozarządowych.pdf

 

Opublikowane 28.03.2017r

 Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia