Urząd Miejski w Pyrzycach

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
logo

Deklaracja dostępności

Urząd Miejki w Pyrzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych pyrzyce.um.gov.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Część dokumentacji publikowana jest na stronie internetowej w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf,doc,jpg. itp. (np. skany dokumentów), nie zapewniając dostępności. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z tego typu plików publikując materiały w formie dostępnej cyfrowo. Redaktorzy dopuszczają, w wyjątkowych przypadkach, opublikowanie wraz z dokumentem w formacie np. PDF nie zapewniającym dostępności cyfrowej, dokumentu źródłowego z edytora tekstu, który tę dostępność zapewnia. Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie błędnie przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów, tak samo w przypadku nie opisanych plików graficznych. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były a następnie publikowane w poprawnym formacie.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Wyłączenia: • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; • aktualności wyłączone są z obowiązku zapewnienia dostępności
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-09-22
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2020-09-22

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Wnioski oraz inne dokumenty można również wysyłać do Urzędu Miejskiego w Pyrzycach poprzez Internet za pośrednictwem: • platformy ePUAP https://epuap.gov.pl - /0366lsijvk/skrytka Każdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z Panią Sylwią Gabryelczyk, email: s.gabryelczyk@pyrzyce.um.gov.pl, nr tel.: 91 39 70 357. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Wnioski oraz inne dokumenty można również wysyłać do Urzędu Miejskiego w Pyrzycach poprzez Internet za pośrednictwem: • platformy ePUAP https://epuap.gov.pl - /0366lsijvk/skrytka Każdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
s.gabryelczyk@pyrzyce.um.gov.pl 91 39 70 357

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Burmistrz Pyrzyc Plac Ratuszowy 1 74-200 Pyrzyce

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2012-03-12
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Urząd Miejski w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce – zwany dalej „budynkiem” Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od Placu Ratuszowego, do wejścia prowadzą schody, przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Drugie wejście znajduje się od ul. Kilińskiego bez barier architektonicznych. Punkt informacyjny dla interesantów znajduje się na parterze – od wejścia głównego po lewej stronie. Dla osób z wózkami dostępny jest tylko korytarz na parterze budynku, w budynku nie ma windy. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału/pracownik oraz istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem na parterze, gdzie znajdują się punktu obsługi interesanta. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Na dzień dzisiejszy brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online oraz w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem na wprost wejścia głównego w odległości 35 m znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz w odległości 13 m od wejścia bocznego również znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:
W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z Panią Sylwią Gabryelczyk, email: s.gabryelczyk@pyrzyce.um.gov.pl, nr tel.: 91 39 70 357. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Wnioski oraz inne dokumenty można również wysyłać do Urzędu Miejskiego w Pyrzycach poprzez Internet za pośrednictwem: • platformy ePUAP https://epuap.gov.pl - /0366lsijvk/skrytka Każdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia