Urząd Miejski w Pyrzycach

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
logo

Informacja

dodano: 06-10-2022

 INFORMACJA

Obrady LIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
odbędą się w dniu
10 PAŹDZIERNIKA 2022 r. (poniedziałek)  
o godz. 16:00 w sali Nr 282
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Materiały pod obrady sesji dostępne są:
https://bip.pyrzyce.um.gov.pl/dokumenty/19606

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie:
http://pyrzyce.esesja.pl/

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 06-10-2022

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 06-10-2022

K O M U N I K A T
Burmistrz Pyrzyc
z dnia 06 października 2022
Zgodnie z wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego informuję, że na terenie Gminy Pyrzyce utworzonych będzie 7 punktów wydawania preparatu jodku potasu.
Podkreślić należy, że jest to działanie wyłącznie o charakterze prewencyjnym, a w chwili obecnej zagrożenie skażeniem radiacyjnym nie występuje. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.
 
Lokalizacja punktów wydawania preparatu jodku potasu:
 1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pyrzycach, ul. Rejtana 6,
 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach, ul. Poznańska 2,
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okunicy nr 23,
 4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie nr 72,
 5. Szkoła Podstawowa w Brzesku, Brzesko 125,
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żabowie nr 8,
 7. Hala widowiskowo – sportowa im. Polskich Olimpijczyków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach ul. Rolna 5.
 
Wydanie preparatu w ww. punktach nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.
 1. Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla ludności do ukończenia 60 roku życia.
 2. Uprawnionymi do odbioru tabletek jodku potasu są osoby dorosłe;
 3. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemne upoważnienie rodziców lub opiekunów prawnych na pobranie tabletek jodku potasu.
 4. Osoba zgłaszająca się do punktu wydawania tabletek może pobrać tabletki także dla innych osób (w szczególności pozostałych domowników, sąsiadów itp.).
 5. Tabletki jodku potasu będą wydawane osobom bez względu na miejsce zamieszkania.
 6. Wydawanie tabletek jodku potasu nie będzie wymagało przekazywania danych osobowych osób odbierających.
Osobą odpowiedzialną za realizację wytycznych jest Michał Maduzia – Komendant Straży Miejskiej w Pyrzycach – tel 609-461-228
 
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 06-10-2022

Uwaga! Nie płacisz podatków w terminie? Takie są konsekwencje!
20 lutego 2021 roku weszła w życie kolejna nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa nakłada na Organ Podatkowy, którym w naszym przypadku jest Burmistrz, nowe obowiązki.
Nie chcemy w tym miejscu skupiać się na tych obowiązkach, ale pragniemy przekazać Państwu kilka bardzo ważnych informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla Mieszkańców - podatników podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych).
Obowiązkiem gminy jest prowadzenie działań windykacyjnych. Podstawowo działania te obejmują wysyłanie upomnień. Jeżeli jednak te działania nie spowodują wpłaty zobowiązań gmina ma obowiązek przekazania dalszej egzekucji do właściwych urzędów skarbowych.
Szanowni Państwo, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ma to szczególne znaczenie, bowiem przekazanie od 20 lutego 2021 roku egzekucji do urzędu skarbowego, wiąże się z poniesieniem przez Zobowiązanego – czyli osobę, która nie zapłaciła podatku – dodatkowych kosztów.
 • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego, czyli przesłanie tytułu wykonawczego do egzekucji to koszt 40,00 zł.
 • Jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej opłata ta zostanie podwyższona do 100,00 zł.
Są to opłaty za jeden tytuł wykonawczy, każdy następny tytuł wykonawczy to kolejne 100 zł. To jednak nie koniec kosztów. Osoba, która nie zapłaci podatku bezpośrednio do gminy zostanie obciążona także opłatą egzekucyjną – może być to 10% lub 5% w zależności od tego czy zapłata zostanie wyegzekwowana czy też nastąpi zapłata bezpośrednio do urzędu skarbowego lub wierzyciela. Ponadto Dłużnik będzie zobowiązany do zwrotu wydatków, jakie urząd skarbowy poniesie w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną.
Najlepiej zobrazuje to przykład:
- jeżeli zaległość z tytułu podatku wynosi 150,00 zł - po wysłaniu do Państwa upomnienia nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego -  urząd skarbowy pobierze około 330,00 zł
Złożą się na to:
 • należność główna w kwocie 150,00 zł,
 • koszty upomnienia – 16,00 zł,
 • opłata manipulacyjna – 100,00 zł,
 • opłata egzekucyjna – przy 10% - 15,00 zł,
 • zwrot wydatków – średnio 3 listy- 48,00 zł,
 • inne – wg specyfikacji
Chcemy podkreślić, że opłaty pobierane przez urząd skarbowy nie są przekazywane do Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Stanowią one przychód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wprowadzając opłatę manipulacyjną uzasadniło to w następujący sposób: „opłata manipulacyjna, oprócz refinansowania wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny, pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania społecznie pożądane, wpływa na wzrost świadomości obywateli w zakresie terminowego wykonywania obowiązków”.
Jak wspomniano na wstępie tej informacji, prowadzenie egzekucji administracyjnej przez Urząd Miejski w Pyrzycach to obowiązek, a nie wybór.
Wspólnie możemy działać tak, by te koszty nie powstały i nie narażały domowych budżetów na nieplanowane wydatki. Dlatego też bardzo prosimy, aby rzetelnie podejść do informacji, jakie Państwu przekazujemy o istniejącym zadłużeniu w formie upomnienia.
Informacje dotyczące aktualnego stanu Państwa rozliczeń z tytułu podatków lokalnych uzyskacie Państwo  telefonicznie pod numerem: 091 39 70 385.

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 06-10-2022

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 06-10-2022

Dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługujący w trybie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)
KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK ?
 Dodatek przysługuje niżej wymienionym podmiotom  :
1) które ponoszą koszty:
a) zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego,
b) peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy,
c) gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego,
wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 Wykaz podmiotów, którym przysługuje dodatek:
a) podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń,
b) jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.2)), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej,
c) noclegowniom albo ogrzewalniom, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
d) jednostkom organizacyjnym wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
e) podmiotom systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.3)), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
f) podmiotom tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
g) podmiotom prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
h) kościołom lub innym związkiem wyznaniowym, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby działalności niegospodarczej,
i) podmiotom prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,
j) podmiotom prowadzącym działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,
k) ochotniczym strażom pożarnym w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie,
l) placówkom zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności
m) rodzinnym domom pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
n) centrom integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218 i 1812), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
o) klubom integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjal-nym, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
p) warsztatom terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. 558, 1700 i 1812) albo zakładem aktywności zawodowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
r) organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) albo podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego,
s) spółdzielniom socjalnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności.
Podmioty o których mowa wyżej posiadają swoją siedzibę oraz miejsce prowadzenia swojej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
GDZIE I DO KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU? 
Wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu, o którym mowa wyżej.
Wnioski o wypłatę dodatku przyjmowane będą na bieżąco do dnia 30 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. w godzinach 7:00-15:00.
Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. 
Wnioski o wypłatę dodatku będzie można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Adres ePUAP skrytka /0366lsijvk/skrytka
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
GDZIE MOŻNA POBRAĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU?
Druki wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub pod poniższym linkiem:
Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
Klauzula informacyjna - RODO
Akty prawne:
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U. poz. 1967).
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła ( Dz. U. poz. 1976).

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 05-10-2022

INFORMACJA
BURMISTRZ PYRZYC
O PRZEPROWADZENIU OKRESOWEJ KONTROLI ŹRÓDEŁ
OGRZEWANIA PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE KWALIFIKACJE
KOMINIARSKIE
 
Szanowni mieszkańcy,
na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (DZ.U. z 2022.1692 z późn.zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DZ.U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557) informuję, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Każdy, kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U.2010.109.719 z późn.zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanych źródeł ciepła.
 
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

czytaj więcej »

Informacja

dodano: 05-10-2022

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA
Burmistrz Pyrzyc zachęca osoby doświadczające przemocy, osoby uzależnione od alkoholu, współuzależnione oraz wszystkie osoby, które przeżywają kryzys psychiczny - do skorzystania ze wsparcia specjalistów.
 
Konsultacje w październiku 2022 r. udzielane będą online przez psychoterapeutę w podanych niżej dniach i godz., pod nr tel. 502 774 164.
 
03.10.2022 r. od 17:00 – 19:00,
05.10.2022 r. od 17:00 – 19:00,
08.10.2022 r. od 17:00 – 18:00,
10.10.2022 r. od 17:00 – 19:00,
12.10.2022 r. od 17:00 – 19:00,
17.10.2022 r. od 17:00 – 19:00,
19.10.2022 r. od 17:00 – 19:00,
22.10.2022 r. od 17:00 – 18:00,
24.10.2022 r. od 17:00 – 19:00,
26.10.2022 r. od 17:00 – 19:00.
Burmistrz Pyrzyc
/-/ Marzena Podzińska

czytaj więcej »Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia