Urząd Miejski w Pyrzycach

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
logo

Informacja o zgromadzeniu

dodano: 16-02-2024

W związku z otrzymanym zawiadomieniem o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, informuję, iż w dniach od 20 lutego 2024 roku do 23 lutego 2024 roku i w dniach od 26 lutego 2024 roku do dnia 1 marca 2024 roku w przewidywanych godzinach 14ºº - 16ºº planowane jest zgromadzenie osób połączone z blokadą drogi W-119 przy pomocy maszyn rolniczych, mające na celu „Zwrócenie uwagi na fatalną kondycję finansową gospodarstw rolnych spowodowaną niekorzystnym napływem produktów rolnych z Ukrainy. Sprzeciw wobec niekonsultowanej wspólnej polityki rolnej UE nakładające dodatkowe restrykcje obniżające dochód gospodarstw rolnych”.
 
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

czytaj więcej »

dodano: 15-02-2024

INFORMACJA BURMISTRZ PYRZYC
dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I terminie 2024 r.
 
Burmistrz Pyrzyc informuje o zbliżającym się I terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.
Uwaga! Zmiana wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz załączników.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2023 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – ustalona kwota wynosi 1,46 zł za litr oleju w 2024 roku.
Zwrot podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie:
 • powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika,
 • średniej rocznej liczby DJP bydła/świń/owiec/kóz/koni.
Limit ustalany jest jako suma:
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, tj.:
160,60 zł (110 x 1,46 zł) z 1 ha użytków rolnych,
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, tj.:
58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP bydła,
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego
  w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, tj.
5,84 zł (4 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej liczby świń
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, tj.:
58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP owiec,
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, tj.:
58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP kóz,
 • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, tj.:
58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP koni.
Przy ustalaniu wskazanego wyżej limitu nie uwzględnia się:
 • gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 • gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Zwrot podatku akcyzowego następuje za okresy sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) wraz z fakturami albo kopiami tych faktur oraz dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w terminie:
od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami*-w tym przypadku oryginał do wglądu) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, nastąpi w terminie:
1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego.
Szczegółowych informacji udzieli pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pani Edyta Loranty-Kasprzyk - nr tel. 91 39 70 353, pok. nr 260 (II piętro).
 
Oświadczenie PKD
Oświadczenie o dzierżawach użytków rolnych
Oświadczenie o wykorzystaniu paliwa do celów rolniczych
Zestawienie_faktur.docx
Procedura 2024 r
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 
 
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

czytaj więcej »

Gmina Pyrzyce otrzymała 850 000,00 zł dotacji w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd

dodano: 15-02-2024

 
Nasza Gmina znalazła się na liście wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w wysokości 850 000,00 zł, który jest w 100% finansowany ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Prowadzony przez CPPC projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.
Pozyskana dotacja zostanie w całości przeznaczona na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach m. in. poprzez rozwijanie kompetencji pracowników, przegląd oraz aktualizację procedur bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także wdrożenie najnowocześniejszych technologii w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego. Celem naszych działań w ramach projektu będzie stworzenie maksymalnie skutecznego systemu obrony przed różnorodnymi cyberatakami, pozwalającego zminimalizować ryzyko wystąpienia incydentów informatycznych oraz zapewniającego bezpieczeństwo danych mieszkańców, przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.
 
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska
 

czytaj więcej »

Stypendia Sportowe oraz Nagroda Sportowa

dodano: 12-02-2024

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/429/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2022 r. poz. 5363) w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Pyrzyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz zgodnie z uchwałą Nr XXIII/244/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r. poz. 1296) w sprawie ustanowienia Nagrody Sportowej Gminy Pyrzyce, Burmistrz Pyrzyc ogłasza nabór wniosków o przyznanie Stypendium sportowego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2023 oraz Nagrody sportowej Gminy Pyrzyce.
 
Termin składania wniosków upływa z końcem lutego 2024 roku
 
Kompletnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach
Formularze wniosków oraz klauzula informacyjna dostępne są w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz do pobrania ze strony internetowej:
- wniosek o stypendium sportowe:https://bip.pyrzyce.um.gov.pl/artykul/wniosek-o-przyznanie-stypendium-sportowego-1
- wniosek o przyznanie nagrody sportowej:https://bip.pyrzyce.um.gov.pl/artykul/wniosek-o-przyznanie-nagrody-sportowej
- klauzula informacyjna: Klauzula informacyjna - stypendium sportowe, nagroda sportowa.
 
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

czytaj więcej »

Ogłoszenie

dodano: 09-02-2024

czytaj więcej »

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyrzyce - 2023

dodano: 08-02-2024

Gmina Pyrzyce w 2023 roku uzyskała pomoc finansową w formie dotacji, w wysokości 4 636,80 zł na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyrzyce - 2023 która pochodzi w 50% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Koszt całkowity zdania wyniósł 13 487,04 zł. W tym środki własne gminy 8 850,24 zł.
Dotacja na powyższy cel obejmowała demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Z programu skorzystało 17 osób osiągając efekt ekologiczny w postaci likwidacji azbestu w ilości 15,42 Mg.
 
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska
 

czytaj więcej »

Nowe oświetlenie solarne w Rzepnowie

dodano: 07-02-2024

Dnia 30.01.2024 r. Gmina Pyrzyce podpisała umowę na realizację zadania pn.: „ Zakup lampy solarnej wraz z montażem” z firmą SOLUMEN Sp. z o.o., Zajączkowo 35a, 83-111 Miłobądź. Wartość realizacji zadania: 6 400,00 zł brutto. Zadanie sfinansowane zostanie z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rzepnowo. Termin realizacji: do dnia 29 marca 2024 r.

 
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

czytaj więcej »

Wykonanie dokumentacji na oświetlenie przez Gminę Pyrzyce

dodano: 07-02-2024

W styczniu 2024 r. Gmina Pyrzyce podpisała umowę na realizację zadania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pyrzyce (etap 1 – opracowanie dokumentacji) ” polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pyrzyce, tj.:
 1. Wykonanie dokumentacji na postawienie lampy ulicznej” (w miejscowości Letnin). Wykonawcą zadania jest firma M.A.B. Biuro Projektowe, reprezentowana przez Aleksandrę Borowską, z siedzibą w Lubaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 2b/25, wyłonioną w drodze zapytania ofertowego.
  Wartość zadania zgodnie z umową: 2 000,00 zł brutto.
  Zadanie zrealizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Letnin.
 2. Budowa oświetlenia ulicznego (etap I przy nowo powstałych zabudowaniach) obok dr nr 161 przy dz. 156/1 lub 156/2 – dokumentacja(w miejscowości Ryszewo). Wykonawcą zadania jest firma M.A.B. Biuro Projektowe, reprezentowana przez Aleksandrę Borowską, z siedzibą w Lubaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 2b/25, wyłonioną w drodze zapytania ofertowego.
  Wartość przedsięwzięcia zgodnie z umową: 2 000,00 zł brutto.
  Zadanie zrealizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ryszewo.
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia dz. nr 83 obręb Turze”. Wykonawcą zadania jest firma M.A.B. Biuro Projektowe, reprezentowana przez Aleksandrę Borowską, z siedzibą w Lubaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 2b/25, wyłonioną w drodze zapytania ofertowego.
  Wartość zadania zgodnie z umową: 2 706,00 zł brutto.
  Zadanie zrealizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Turze.
 4. Budowa oświetlenia ulicznego w Krzemlinie”. Wykonawcą zadania jest firma M.A.B. Biuro Projektowe, reprezentowana przez Aleksandrę Borowską, z siedzibą w Lubaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 2b/25, wyłonioną w drodze zapytania ofertowego.
  Wartość przedsięwzięcia zgodnie z umową: 2 706,00 zł brutto.
  Zadanie zrealizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krzemlin.
Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

czytaj więcej »Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia