Urząd Miejski w Pyrzycach

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
logo

PODSUMOWANIE KADENCJI MARZENY PODZIŃSKIEJ BURMISTRZ PYRZYC

dodano: 28-09-2018

Od pierwszych dni mojej kadencji na stanowisku burmistrza Pyrzyc rozpoczęłam działania, które zmierzały do przyspieszenia zrównoważonego rozwoju naszej gminy. Realizację działań, inwestycji i zaplanowanych zadań w dużej mierze opierałam na finansowaniu zewnętrznym, chcąc w ten sposób jak najlepiej wykorzystać środki unijne przyznane Polsce na lata 2014-2020. Pełnienie funkcji burmistrza, bardzo często wymaga podejmowania trudnych decyzji, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców. Planując zadania na 4 letnią kadencję skupiłam się nie tylko na zadaniach inwestycyjnych, ale również za cel swojej pracy obrałam podniesienie standardu życia mieszkańców Gminy Pyrzyce, którego realizacja opierała się na podejmowaniu licznych inicjatyw kulturalnych, sportowych, inspirowaniu aktywności społecznych, a także wsparcia dla działających na terenie gminy stowarzyszeń czy grup seniorów.

Budżet i polityka finansowa

Na początku kadencji w 2015 r., zaplanowany przez ustępującą radę budżet, wynosił niespełna pięćdziesiąt jeden i pół miliona zł., a zadłużenie gminy sięgało prawie dwadzieścia dwa miliony.

Budżet Gminy Pyrzyce w obecnej kadencji wzrósł o kwotę ponad trzydzieści milionów złotych i na 2018 rok zaplanowany został w wysokości ponad osiemdziesiąt jeden milionów złotych przy jednoczesnym niepodwyższaniu lokalnych podatków.

Do połowy 2018 roku pozyskaliśmy dla gminy Pyrzyce z instytucji unijnych i rządowych około siedem i pół miliona złotych. W miesiącu wrześniu otrzymaliśmy decyzję Urzędu Marszałkowskiego na kolejne dofinansowanie na zadanie pod nazwą Termomodernizacja Szkoły Podstawowe w Mielęcinie na kwotę 951.100,72 zł. Wniosek ten złożony został w listopadzie 2016 r. i oczekiwał na liście rezerwowej. Co oznacza, że kwota pozyskanych w tej kadencji środków wzrasta łącznie do kwoty około osiem i pół miliona złotych.

Priorytetem polityki finansowej Gminy Pyrzyce w obecnej kadencji było ograniczanie wydatków bieżących w celu uzyskania nadwyżki budżetowej. Rygorystycznie prowadzona analiza wydatków bieżących i liczne zmiany w budżecie gminy, często  niezależne od władz gminy. Przykładem jest tu chociażby finansowanie publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, gdzie koszty ich utrzymania na terenie Gminy Pyrzyce wynoszą rocznie blisko 24 mln zł, przy subwencji oświatowej z budżetu państwa w wysokości zaledwie w 50% środków przeznaczanych na gminną oświatę.

Od kilku lat przybywa również liczba zadań zleconych, nakładanych przez ustawodawcę, na które często nie są przekazywane dodatkowe środki finansowe na ich realizację, co zmusza gminę do wydatkowania własnych środków. Zarządzając gminą doprowadziłam do sytuacji, że przez 3 lata z rzędu budżety gminy były nadwyżkowe, w kwotach zbliżonych do 3 mln zł rocznie, a uzyskane w ten sposób środki przeznaczaliśmy każdego roku na obsługę długu oraz kolejne zadania inwestycyjne.

Zagospodarowanie przestrzenne, dokumenty strategiczne

Na początku mojej kadencji zleciłam  opracowanie dokumentów strategicznych m.in. „Strategia Rozwoju Gminy Pyrzyce na lata 2015-2025”, Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Pyrzyce na lata 2015-2020, program „Bezpieczna Gmina na lata 2017-2020”, dla 20 miejscowości wiejskich Plany Odnowy i Rozwoju Miejscowości. Dokumenty te zwiększają możliwość aplikowania o środki zewnętrzne, została także opracowana Ocena Studium i Planów Zagospodarowania Przestrzennego w celu oglądu aktualności istniejących planów do stanu obecnego.

 W 2016 roku rozpoczęliśmy zmianę zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce w obszarze ulic Stargardzkiej, Jana Pawła II, w celu utworzenia Targowiska Miejskiego, miejsc parkingowych a także Dziennego Domu Seniora dla minimum 30 osób, a także ciągu pieszego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Jana Pawła, którego część już wykonano w tej kadencji, aż do ul. Stargardzkiej. Planuję w tym miejscu uporządkowanie terenu wokół Szkoły Muzycznej, a także wykonanie przejazdu od ul. Stargardzkiej do ul. Jana Pawła. Zamierzam uaktualnić zapisy planu utrudniające dziś rozbudowę i rozwój terenów prywatnych, są to problemy postulowane przez mieszkańców od kilkunastu lat. Dla części tego terenu już dokonałam uzgodnień z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego odnośnie zamiany nieruchomości po byłej Stacji Pogotowia przy ul. Jana Pawła na tereny Gminne, co umożliwi realizację powyższych zamierzeń, w tym utworzenie Domu Seniora i wybudowanie Targowiska Miejskiego.

W tym samym roku rozpoczęliśmy również zmianę zagospodarowania przestrzennego w obrębie murów (ulic: Placu Ratuszowego, 1 Maja, Ks. Barnima, Zabytkowa, Kilińskiego, Dąbrowskiego), w celu uporządkowania i zmiany zapisów planów utrudniających rozbudowę i rozwój terenów gminnych (min. parking na ul. Zabytkowej), terenów prywatnych, które także od wielu lat czekają na zmianę,

Przystąpiliśmy do realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z przygotowaną dokumentacją (w ul. Głowackiego, Lipiańskiej), oraz modernizacja sieci wodociągowej miasta Pyrzyce realizowana przez PPK spółkę gminną (ul. Staromiejska, ul. Szczecińska, ul. Bogusława, ul. 1 Maja, ul. Młodych Techników, ul. Mickiewicza, ul. Cmentarna, ul. Kościuszki, ul. Dworcowa, Głowackiego oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brzesko. 

Wykonane zostały dokumentacje projektowe na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rzepnowo, ścieżki pieszo – rowerowej od ul. Cmentarnej do ul. Rycerza Przybora, w toku są prace nad przygotowaniem kolejnych dokumentacji np. rozbudowy oświetlenia na terenie miasta i terenów wiejskich, świetlic.

W marcu 2017 r. po rozmowach z przedstawicielami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wystąpiłam do Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Szczecin obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wyrażenie zgody na objęcie podstrefą przemysłową terenów znajdujących się w ich zasobach o powierzchni 19,75 ha (działka nr 275/1 oraz działka nr 277/1), położonych w obrębie Ryszewko gmina Pyrzyce objętych aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W maju 2017 roku KOWR wyraził zgodę na objęcie podstrefa w/w terenów. W związku z powyższym Gmina wystąpiła do KOWR o wydzielenie dróg publicznych zgodnie z obowiązującym planem. Wydzielenie powyższych działek pozwoli rozpocząć procedurę związaną z utworzeniem niezbędnej infrastruktury drogowej oraz technicznej.
         Dodatkowym ułatwieniem dla przedsiębiorców tych małych, średnich czy też dużych jest fakt, iż w czerwcu br. weszła w życie ustawa obejmująca Specjalną Strefą Ekonomiczną całą Polskę, co pozwoli przedsiębiorcom rozwijać działalność gospodarcza także na terenie naszej gminy i korzystać z ulg z tego wynikających.

 Podjęłam  również działania w zakresie pozyskania terenów w Giżynie z przeznaczeniem na plaże gminną wraz ze ścieżkami edukacyjnymi nad jeziorem Miedwie od KOWR, a także w zakresie pozyskania terenów po nieczynnym torowisku od PKP z przeznaczeniem na ciągi pieszo-rowerowe oraz drogi (od ul Stargardzkiej - Dworcowa – Przyszłości).

Inwestycje drogowe, sieci wodnych, kanalizacyjnych

W latach 2014-2018 zrealizowanych zostało kilkadziesiąt inwestycji, które znacznie poprawiły infrastrukturę drogową na terenie gminy, zrealizowane zostały ze środków własnych, środków zewnętrznych bądź w porozumieniu z innymi JST, a także co cieszy najbardziej z osobami fizycznymi.

Z ważniejszych inwestycji i remontów w zakresie drogownictwa od 2015 do sierpnia 2018 roku zostały zrealizowane:

- Przebudowa ul. Rolnej w Pyrzycach,

- Przebudowa drogi, chodników i wjazdów w ciągu ul. Dworcowej w Pyrzycach,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giżyn,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obromino,

- Przebudowa ul. Słowackiego w Pyrzycach (I etap),

- Zmiana organizacji ruchu w ciągu ul. Narutowicza,

- Ciąg pieszy przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ESKULAP sp. z o.o

- Wymiana chodnika za Basztą Pijacką w stronę ul. Owocowej,

- Budowa chodnika w miejscowości Turze,

- Przebudowa parkingu wraz z utwardzeniem części na osiedlu Kilińskiego.

         W miesiącu wrześniu podpisałam umowę na realizację zadania „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ul. Głowackiego w Pyrzycach”, na kwotę łączną ok 7 300 000,00 zł. Planowany termin zakończenia prac – grudzień 2019 roku. Deklaracje wykonania tej inwestycji, składane mieszkańcom i przedsiębiorcom, sięgają kilku kadencji. Uznając wagę inwestycji i składane obietnice, mając także świadomość złego stanu technicznego drogi i infrastruktury kanalizacyjnej oraz potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw mimo ograniczeń budżetowych, postanowiłam wykonać tę inwestycję. Dokumentację projektową ww. zadania wykonano na początku kadencji w 2015 roku, jednocześnie podjęłam działania w celu pozyskania środków zewnętrznych w ramach programów na wsparcie infrastruktury drogowej. Złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, jednak nie zmieniło to moich planów zmierzających do realizacji przedsięwzięcia. Podjęte zostały działania w celu uzyskania celowej niskooprocentowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Należy dodać, że rozpoczęcie inwestycji nie zamyka Gminie Pyrzyce drogi do ubiegania się o środki zewnętrzne, o które już złożyliśmy wniosek do Urzędu Wojewódzkiego.

         Na przełomie września i października br. wykonywana będzie  przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od ul. Warszawskiej do Staromiejskiej, Reymonta częściowy remont ul. Podgrodzie, wymiana chodnika przy ul. 2 marca oraz planowane jest na sesji wrześniowej wprowadzenie zadania wykonania II etapu ul. Słowackiego na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Podpisana została również umowa na wymianę placu zabaw dla dzieci na osiedlu za Urzędem Miejskim między ulicami 1 Maja a Kilińskiego, na nowy wraz z ogrodzeniem, na wniosek mieszkańców na przełomie września - października br.

W ramach współpracy i porozumień z innymi podmiotami wykonane zostały:

 •  wewnętrzna droga dojazdowa na osiedlu Pod Lipami w ramach współpracy z Pyrzycką Spółdzielnią Mieszkaniową,
 •  chodniki w drodze powiatowej w miejscowości Nowielin w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Pyrzycach,
 • droga wewnętrzna ul. Magazynowa w Pyrzycach w porozumieniu z Firmą Globex,
 • Wymiana chodników na ulicy Polnej w ramach współpracy z firmą ELEKTROMAX KM Sp. z o.o.,
 • chodnik w miejscowości Okunica w ciągu DW 106 w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich, Przebudowa
 • parking przy ul. Bankowej w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Pyrzycach,
 • Przebudowa istniejącej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na ul. Krótkiej   za budynkiem Słowianina,  w ramach współpracy z Pyrzycką Spółdzielnią Mieszkaniową i Starostwem Powiatowym w Pyrzycach oraz przedsiębiorcą 

W 2018 roku realizowane będą również:

 • Przebudowa drogi powiatowej w Ryszewku, na którą Gmina Pyrzyce udzieliła dotacji dla Powiatu Pyrzyckiego w kwocie 300 000,00 zł,
 • Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 1607Z na ul. Dąbrowskiego   w Pyrzycach – na tą inwestycję Gmina Pyrzyce przeznaczyła dotację w kwocie 5.000,00 zł dla Powiatu Pyrzyckiego,
 • Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. 1 Maja w Pyrzycach – na którą Gmina Pyrzyce udzieliła pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 150 000,00 zł.

        Od początku kadencji wykonywano remonty obwarowań miejskich, na łącznie przeznaczono 2 557 232, 36 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne w kwocie1 608 034,68 zł.

         W 2016 roku przeprowadzony został remont murów obronnych przy Baszcie Pijackiej (przejście od ul. Dąbrowskiego w kierunku ul. Owocowej). Prace polegały na rozbiórce elementów konstrukcyjnych schodów i muru wraz z jego odtworzeniem.
        Obecnie trwają prace zabezpieczające przy murach obronnych między Basztami Sowią i Lodową na odcinku 47 – 44, na które Gmina Pyrzyce pozyskała środki zewnętrzne w kwocie 1.584.034,68 zł. Całkowity koszt zadania 1.863.570,28 zł. Planowane zakończenie w/w prac październik br.

       W 2015 roku podjęłam trudną, odkładaną przez poprzednich burmistrzów decyzję i wypracowałam z Polskim Związkiem Działkowców Okręg w Szczecinie porozumienie, dotyczące częściowej likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Pyrzycach, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie średniowiecznych murów obronnych, w porozumieniu zabezpieczając jednocześnie interesy działkowców opuszczających teren fosy. W ten sposób wyeksponowano zabytkowe mury i wykonano ważny krok w kierunku utworzenia miejsca odpoczynku, rekreacji dla mieszkańców i turystów. W celu urządzenia tego terenu wykonana została i wybrana w konsultacjach społecznych koncepcja zagospodarowania obejmująca plac zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną, odwodnienie, nasadzenia, miejsca do wypoczynku, remont nawierzchni wału i wymiana oświetlenia, na I etap realizacji zadania złożono już wniosek do Lokalnej Grupy Działania WIR.

Przedsięwzięcia w obszarach oświaty, sportu, bezpieczeństwa, świetlic, oświetlenia, małej architektury

 • wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach,
 • montaż windy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach przy wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • dostosowanie pomieszczeń dla najmłodszych uczniów w związku reformą oświaty w Szkole Podstawowej przy ul. Rejtana 6 w Pyrzycach,
 • wykonanie punktu przedszkolnego w Brzesku,
 • remont świetlic wiejskich w Brzesku, Letninie, Mechowie, Pstrowicach, Mielęcinie, Nowielinie, Obrominie, Okunicy, Rzepnowie
 • remonty i doposażenie OSP w tym zakup 9 defibrylatorów,
 • zakup pierwszego w historii gminy Pyrzyce nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pakietem ochronnym za kwotę ponad 767 tys. zł.  dla OSP Brzesko przy udziale środków zewnętrznych,
 • renowacja parkietu na hali OSIR,
 • wymiana centralnego ogrzewania i remont szatni na Stadionie Miejskim,
 • nowe oświetlenie uliczne m.in. na ul. Konopnickiej, Podgrodziu, Ryszewo-Brzezin, lampy solarne
 • doposażenie terenów rekreacyjnych na obszarach wiejskich
 • rozbudowa sieci wodociągowej w Giżynie,
 • budowa hydroforni w Obrominie
 • szalet miejski wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu,
 • złożono wniosek na rewitalizację Parku Miejskiego przy Stawie Złotej Rybki (modernizacja, rozbudowa chodnika, utworzenie placu zabaw, ścieżki edukacyjnej) planowane rozpoczęcie IV kwartał 2018r.,
 • koncepcja na modernizację stadionu miejskiego przy udziale środków zewnętrznych wybrana w konsultacjach społecznych w 2018 roku
 • rozwój opieki żłobkowej poprzez zainicjowanie wsparcia finansowego gminy,

Budżet Obywatelski i fundusze sołeckie

Aby umożliwić mieszkańcom większe współdecydowanie o wydatkach z budżetu gminy, na mój wniosek w 2017 roku wprowadzony został po raz pierwszy Budżet Obywatelski Gminy Pyrzyce. Pomysł spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy w drodze glosowania wybrali na 2018 rok zdanie pod nazwą - „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Żabowie”. Kwota przeznaczona na realizację budżetu w 2018 roku to 200.000,00 zł., natomiast w II edycji na rok 2019 do dyspozycji mieszkańców przeznaczono kwotę 250.000,00 zł.

         Inną formą budżetu obywatelskiego w Gminie Pyrzyce jest fundusz sołecki obejmuje 21 sołectw, gdzie mieszkańcy tych środowisk decydują na co mają być przeznaczone środki finansowe w ich miejscowościach, w szczególności na zadania inwestycyjne we współpracy Gmina – Sołectwo.

Gospodarka mieszkaniowa

W inwestycjach mieszkaniowych najbardziej cieszy mnie przekazanie kluczy do 19 mieszkań socjalnych oraz utworzenie świetlicy środowiskowej, w tym 7 mieszkań oraz świetlicy w Obojnie oraz 12 mieszkań przy ul. Dworcowej po zaadaptowanym budynku dworca PKP z dofinansowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego. Wśród obdarowanych kluczami do nowych mieszkań byli także pogorzelcy, którzy musieli czekać na mieszkania od 2013 r., kiedy to doszło do pożaru przy ulicy Niepodległości w Pyrzycach.

 W 2016 roku rozpoczęłam działania w celu wydzielenia działki przy ul. Niepodległości po pożarze budynku i przejęcia jej na własność gminy od wspólnoty, na zasadzie wspólnego porozumienia pod budowę w tym miejscu lokali socjalnych, komunalnych, chronionych (program Mieszkanie Plus, program BGK).

Działania i przedsięwzięcia w obszarze sportu, kultury, dzieci, młodzieży, seniorów, stowarzyszeń.

            Wprowadziłam oraz wspierałam nowe, atrakcyjne projekty sportowe, między innymi:

 • imprezę biegową „Pyrzycką Szybka Dycha Backer OBR”, od 2017 r. w której odbywają się konkurencje biegowe na dystansie 5 i 10 km. W 2018 roku wzięło  w niej udział prawie 1000 zawodników.
 • dla najmłodszych mieszkańców gminy, w wieku od 3 do 10 lat organizowany jest, cieszący się dużym zainteresowaniem: „Pyrzycki Wyścig Rowerkowy”.
 •  Jesienny Turniej Tańca Towarzyskiego z cyklu Grand Prix Astra o Puchar Burmistrz Pyrzyc.
 • I Kolarskie Grand Prix Pomorza Zachodniego w Pyrzycach w 2018 roku, której inicjatorem było Stowarzyszenie Rowerowe Pyrzyce, w której uczestniczyło ok. 200 kolarzy.

Od 2015r. sztandarowe dla ziemi pyrzyckiej wydarzenie kulturalne to „Międzynarodowy Festiwal Pyrzyckie Spotkania w Folklorem”, między innymi za sprawą zawartych porozumień organizatorów festiwali folklorystycznych w Polsce, nasz festiwal uzyskał nową jakość. Tegoroczna, już 38 edycja festiwalu, zatytułowana była „Murem za Folklorem” zmieniła lokalizację, łącząc nuty przepięknych regionalnych pieśni i tańców z bogatym i wyjątkowym dziedzictwem historycznym, w postaci pyrzyckich obwarowań miejskich.

 Od 2015 r, Pyrzycki Dom Kultury wzbogacił swoją ofertę o liczne zajęcia dla dzieci, młodzieży a także dla dorosłych i seniorów. Pracownie artystyczne, kluby dyskusyjne, marsz antyhejtowy, koncerty muzyczne i wiele innych.

W 2018 r. sfinalizowany został projekt edukacyjny Internetowej Młodzieżowej Rozgłośni Radiowej, która z powodzeniem realizuje cele poznawania sztuki dziennikarstwa, poprzez tworzenie materiałów dźwiękowych z wydarzeń z ziemi pyrzyckiej i okolic. Rozgłośnia daje pyrzyckiej młodzieży niespotykane dotychczas możliwości spędzenia wolnego czasu, ale także rozbudzenia zainteresowań, które w przyszłości mogą wyjść poza ramy działań amatorskich, rozgłośnia tego typu jest jedną z nielicznych w Polsce.

 W obecnej kadencji rozpoczął swoją działalność Klub Młodzieżowy w Pyrzycach przy ul. Bogusława oraz przy ulicy Obojno 6. Otwarcie placówki opiekuńczo-wychowawczej zostało przyjęte z zadowoleniem, cieszy się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Prace Klubu polegają na kształtowaniu u wychowanków właściwej postawy życiowej, wdrażaniu umiejętności organizacji czasu wolnego, kształtowaniu umiejętności samodzielnej

         Samorząd gminy Pyrzyce w swych działaniach nie zapominał również o seniorach i ich potrzebach.

         Od stycznia 2017 r. funkcjonuje Program „Aktywny Senior 65+”, w ramach którego uprawnieni seniorzy korzystają z promocji i ofert przygotowanych przez instytucje publiczne oraz firmy usługowo-handlowe specjalnie z myślą o nich. Poza Gminą Pyrzyce do programu przystąpiło 18 partnerów oferujących swoje usługi.

Dotychczas o „Pyrzycką Kartę Seniora” zwróciło się już 436 seniorów z naszej Gminy. W dalszym ciągu występuje duże zainteresowanie seniorów otrzymaniem karty i wynikających z niej uprawnień oraz pojawieniem się nowych ofert.

            Zainicjowałam powstanie Pyrzyckiej Rady Seniorów jako organu opiniodawczego, doradczego i inicjatywnego w sprawach środowiska osób starszych i ich funkcjonowania w środowisku lokalnym, która liczy 13 członków. W tym osoby zgłoszone indywidualnie przez mieszkańców gminy, reprezentanci podmiotów działających na rzecz osób starszych i instytucji państwowych.

Realizacja wielu przyjętych założeń inwestycyjnych, a zarazem utrzymywanie w dyscyplinie budżetu w celu uzyskania nadwyżki budżetowej, nie należy do prostych zadań, ale już dziś widać, że ciężka praca owocuje konkretnymi inwestycjami. Ogromne zaniedbania w naszej gminie wymagają wielu lat pracy, wielu inwestycji i już dziś wiemy, że 4 lata to zbyt krótki czas, aby wykonać wszelkie konieczne remonty i zaległe od dziesiątek lat inwestycje. W długiej kolejce do remontu, modernizacji czekają kolejne obiekty infrastruktury drogowej, sportowej, sieć wodno-kanalizacyjna oraz wiele budynków użyteczności publicznej, wymagają one napraw, modernizacji, a co za tym idzie znaczących nakładów finansowych, a realizacja takich zadań począwszy od projektów budowlanych, poprzez wnioski o wsparcie zewnętrzne, przetargi - wyłonienie wykonawcy, rozliczenie inwestycji, wymagają myślenia długofalowego często wybiegającego poza 4 letnią kadencję 

Konsekwencja i kontynuacja dobrze zaplanowanych działań, nie na rok, nie na kadencję a na więcej lat pozwoli nie tylko na wykonanie niezbędnych w naszej gminie inwestycji, ale przede wszystkim przyspieszy ich realizację i rozwój Gminy Pyrzyce. 

Czteroletnia kadencja to nie tylko praca burmistrza ale również wszystkich moich współpracowników, tj pracowników urzędu miejskiego, OSIR, PDK, OPS, PBP, Szkół i przedszkoli, Rady Miejskiej, sołtysów, rad sołeckich, a także współpraca ze stowarzyszeniami, śpiewaczymi zespołami ludowymi,  ochotniczymi strażami,  KPP, PSP, szkołami, przedszkolami i żłobkami niepublicznymi, wspólnotami, spółdzielniami mieszkaniowymi, ogrodami działkowymi, parafiami, mieszkańcami, samorządem powiatowym, wojewódzkim, instytucjami, sąsiednimi gminami a także gminami partnerskimi, którym za tę owocną współpracę serdecznie dziękuję.Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia