Urząd Miejski w Pyrzycach

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
logo

Obwieszczenie Burmistrz Pyrzyc

dodano: 22-03-2023

Pyrzyce, 22 marzec 2023 r.

 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZ PYRZYC
o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLV/343/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 marca 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach (https://bip.pyrzyce.um.gov.pl/)

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu studium należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Pyrzyc w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2023 r.:

 • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce,

 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach - Wydział Planowania, Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej, w godzinach pracy Urzędu,

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl lub za pomocą platformy ePUAP

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pyrzyc.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Pyrzyc. Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Obwieszczenie

Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska


Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia