Urząd Miejski w Pyrzycach

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
logo

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach

dodano: 31-03-2023

Dodano 02.01.2023 r.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

od dnia 1 stycznia 2023 roku na terenie Powiatu Pyrzyckiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w których udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych,określonych w/w ustawą.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 • Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemnie oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczących się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z:

- prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Uprawnieni do udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:

 • doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • osoba, która:

  • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w rzeczpospolitej Polskiej,

  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

  • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  • mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających,

 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

 4. przeprowadzenie mediacji, udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator

 

ZAPISY:

tel. 918811398 codziennie w godzinach 7.00-15.00

Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty telefonicznie. Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się , o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-darmowej-pomocy-prawnej

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa w powiecie pyrzyckim:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach

ul. Lipiańska 4, lokal 17 c , kwiecień 2023 r.

 

Poniedziałek

 

9.00 – 13.00

 

Adwokat Tomczyk Wojciech

 

Wtorek

9.00 – 13.00

Adwokat Pawłowicz Kajetan

Środa

12.04.2023 r.

26.04.2023 r.

9.00 – 13.00

 

Radca Prawny Markowska Monika

 

Środa

05.04.2023 r.

19.04.2023 r.

9.00 – 13.00

Adwokat Butkiewicz Bartosz

 

Czwartek

9.00 – 13.00

Radca Prawny Bending-Maras Alicja

Piątek

9.00 – 13.00

Radca Prawny Rykowska Dominika

 

Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego przez organizację Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy - kwiecień 2023 r.

 

Gmina Pyrzyce

8ºº – 12ºº

03.04.2023 r.

05.04.2023 r.

06.04.2023 r.

17.04.2023 r.

19.04.2023 r.

20.04.2022 r.

24.04.2023 r.

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

Gmina Warnice

7³º – 11³º

13.04.2023 r.

20.04.2023 r.

Radca Prawny

Stanisław Baranowski

Gmina Bielice

8ºº-12ºº

 

12.04.2023 r.

 

26.04.2023 r.

 

 

Radca Prawny

Anna Krawczunas-Kowalczyk

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

Gmina Kozielice

10³º- 14³º

13.04.2023 r.

27.04.2023 r.

Radca Prawny

Leszek Morus

Gmina Lipiany

15ºº – 19ºº

06.04.2023 r.

13.04.2023 r.

20.04.2023 r.

27.04.2023 r.

Radca Prawny

Leszek Morus

Gmina Przelewice

10³º -14³º

06.04.2023 r.

20.04.2023 r.

Radca Prawny

Leszek Morus

 

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją zorganizowaną, parking z miejscem dla osoby niepełnosprawnej, podjazd, dostosowana toaleta).

 
 
 
Dodano 30.10.2022 r.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zarząd Powiatu Pyrzyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pyrzyckiego w 2023 roku
 

W celu umówienia terminu udzielania porad, świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub mediacji prosimy o kontakt pod nr tel. 918811398. e-mail: m.flak@pyrzyce.pl

W celu umówienia terminu udzielania porad, świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub mediacji prosimy o kontakt pod nr tel. 918811398.

Starosta Pyrzycki informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej(Dz.U. z 2021 r. poz.945) od dnia 1 stycznia 2022 roku na terenie Powiatu Pyrzyckiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w których udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych,określonych w/w ustawą.

 

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 

 • Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 • Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemnie oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczących się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z:

- prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

 

Uprawnieni do udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:

 • doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • osoba, która:

  • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w rzeczpospolitej Polskiej,

  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

  • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  • mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających,

 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

 4. przeprowadzenie mediacji, udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator

 

ZAPISY:

 

tel. 918811398 codziennie w godzinach 7.00-15.00

 

Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty telefonicznie. Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się , o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-darmowej-pomocy-prawnej

 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa w powiecie pyrzyckim:

 

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach

ul. Lipiańska 4, lokal 17 c , listopad 2022 r.

 

Poniedziałek

 

9.00 – 13.00

 

Adwokat Robert Balcerowicz

 

Wtorek

 

9.00 – 13.00

Adwokat Tomasz Chańko

 

Środa

 

09.11.2022 r.

23.11.2022 r.

 

9.00 – 13.00

 

 

Adwokat Agnieszka Woźniak

 

Środa

02.11.2022

 

7.00 – 15.00

 

Radca Prawny Urszula Morus

 

Czwartek

 

9.00 – 13.00

Radca Prawny Katarzyna Kajrenius-Strzałkowska

 

Piątek

9.00 – 13.00

 

Radca Prawny Ewa Sapieha-Śledź

 

 

 

Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego przez organizację Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy - listopad 2022 r.

 

 

 

Gmina Pyrzyce

8ºº – 12ºº

 

07.11.2022 r.

09.11.2022 r.

14.11.2022 r.

21.11.2022 r.

23.11.2022 r.

28.11.2022 r.

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

 

 

Gmina Pyrzyce

10³º – 14³º

 

10.11.2022 r.

24.11.2022 r.

 

Radca Prawny

Zuzanna Jędrzejewska

 

 

Gmina Warnice

7³º – 10³º

 

03.11.2022 r.

17.11.2022 r.

 

Radca Prawny

Stanisław Baranowski

Gmina Bielice

8ºº-12ºº

 

02.11.2022 r.

 

 

 

16.11.2022 r.

 

 

 

Radca Prawny

Justyna Psut-Wachowiak

 

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

Gmina Kozielice

7³º- 11³º

 

10.11.2022 r.

24.11.2022 r.

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

Gmina Lipiany

12ºº – 16ºº

 

03.11.2022 r.

10.11.2022 r.

17.11.2022 r.

24.11.2022 r.

 

Radca Prawny

Leszek Morus

Gmina Przelewice

7³º -11³º

 

03.11.2022 r.

17.11.2022 r.

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją zorganizowaną, parking z miejscem dla osoby niepełnosprawnej, podjazd, dostosowana toaleta).

 

Dodano dnia 30.09.2022r.
 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Pyrzyckim w 2022 r.

 

W celu umówienia terminu udzielania porad, świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub mediacji prosimy o kontakt pod nr tel. 918811398.

Starosta Pyrzycki informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej(Dz.U. z 2021 r. poz.945) od dnia 1 stycznia 2022 roku na terenie Powiatu Pyrzyckiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w których udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych,określonych w/w ustawą.

 

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 

 • Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 • Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemnie oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczących się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z:

- prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

 

Uprawnieni do udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:

 • doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • osoba, która:

  • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w rzeczpospolitej Polskiej,

  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

  • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  • mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających,

 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

 4. przeprowadzenie mediacji, udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator

 

ZAPISY:

 

tel. 918811398 codziennie w godzinach 7.00-15.00

 

Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty telefonicznie. Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się , o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-darmowej-pomocy-prawnej

 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa w powiecie pyrzyckim:

 

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach

ul. Lipiańska 4, lokal 17 c , październik 2022 r.

 

Poniedziałek

 

9.00 – 13.00

 

Adwokat Robert Balcerowicz

 

Wtorek

 

9.00 – 13.00

Adwokat Tomasz Chańko

 

Środa

 

12.10.2022 r.

26.10.2022 r.

 

9.00 – 13.00

 

 

Adwokat Agnieszka Woźniak

 

Środa

05.10.2022

 

7.00 – 15.00

 

Radca Prawny Urszula Morus

 

Czwartek

 

9.00 – 13.00

Radca Prawny Katarzyna Kajrenius-Strzałkowska

 

Piątek

9.00 – 13.00

 

Radca Prawny Ewa Sapieha-Śledź

 

 

 

Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego przez organizację Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy - październik 2022 r.

 

 

 

Poniedziałek

Gmina Pyrzyce

8ºº – 12ºº

03.10.2022 r.

10.10.2022 r

12.10.2022 .

17.10.2022 r.

24.10.2022 r.

26.10.2022 r.

31.10.2022 r.

 

Czwartek

Gmina Pyrzyce

10³º - 14³º

 

13.10.2022 r.

27.10.2022 r.

 

 

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Zuzanna Jędrzejewska

 

 

 

Czwartek

Gmina Warnice

 

7³º – 10³º

06.10.2022 r.

20.10.2022 r.

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Stanisław Baranowski

Środa

Gmina Bielice

8ºº-12ºº

 

05.10.2022 r.

 

 

19.10.2022 r.

 

 

 

 

Radca Prawny

Justyna Psut-Wachowiak

 

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

 

Czwartek

Gmina Kozielice

7³º- 11³º

13.10.2022 r.

27.10.2022 r.

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

Czwartek

Gmina Lipiany

12ºº – 16ºº

06.10.2022 r.

13.10.2022 r.

20.10.2022 r.

27.10.2022 r.

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

Czwartek

Gmina Przelewice

7³º -11³º

06.10.2022 r.

20.10.2022 r.

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

 

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją zorganizowaną, parking z miejscem dla osoby niepełnosprawnej, podjazd, dostosowana toaleta).

 

 
Dodano dnia 30.06.2022r.
 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Pyrzyckim w 2022 r.

 

W celu umówienia terminu udzielania porad, świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub mediacji prosimy o kontakt pod nr tel. 918811398.

Starosta Pyrzycki informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej(Dz.U. z 2021 r. poz.945) od dnia 1 stycznia 2022 roku na terenie Powiatu Pyrzyckiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w których udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych,określonych w/w ustawą.

 

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 

 • Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 • Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemnie oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczących się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z:

- prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

 

Uprawnieni do udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:

 • doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • osoba, która:

  • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w rzeczpospolitej Polskiej,

  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

  • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  • mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających,

 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

 4. przeprowadzenie mediacji, udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator

 

ZAPISY:

 

tel. 918811398 codziennie w godzinach 7.00-15.00

 

Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty telefonicznie. Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się , o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-darmowej-pomocy-prawnej

 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa w powiecie pyrzyckim:

 

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach

ul. Lipiańska 4, lokal 17 c , lipiec 2022 r.

 

Poniedziałek

 

9.00 – 13.00

 

Adwokat Robert Balcerowicz

 

Wtorek

 

9.00 – 13.00

Adwokat Tomasz Chańko

 

Środa

 

06.07.2022 r.

20.07.2022 r.

 

9.00 – 13.00

 

 

Adwokat Agnieszka Woźniak

 

Środa

27.07.2022

 

7.00 – 15.00

 

Radca Prawny Urszula Morus

 

Czwartek

 

9.00 – 13.00

Radca Prawny Katarzyna Kajrenius-Strzałkowska

 

Piątek

9.00 – 13.00

 

Radca Prawny Ewa Sapieha-Śledź

 

 

 

Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego przez organizację Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy - lipiec 2022 r.

 

 

 

Poniedziałek

Gmina Pyrzyce

8ºº – 12ºº

04.07.2022 r.

11.07.2022 r

13.07.2022 r.

18.07.2022 r

25.07.2022 r.

27.07.2022 r.

 

 

Czwartek

Gmina Pyrzyce

10³º - 14³º

 

14.07.2022 r.

28.07.2022 r.

 

 

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Zuzanna Jędrzejewska

 

 

 

Czwartek

Gmina Warnice

 

7³º – 10³º

07.07.2022 r.

 

7³º - 10³º

21.07.2022 r.

 

 

 

 

Radca Prawny

Stanisław Baranowski

Środa

Gmina Bielice

8ºº-12ºº

 

06.07.2022 r.

 

 

20.07.2022 r.

 

 

 

 

Radca Prawny

Justyna Psut-Wachowiak

 

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

 

Czwartek

Gmina Kozielice

7³º- 11³º

07.07.2022 r.

21.07.2022 r.

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

Czwartek

Gmina Lipiany

12ºº – 16ºº

07.07.2022 r.

14.07.2022 r.

21.07.2022 r.

28.07.2022 r.

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

Czwartek

Gmina Przelewice

7³º -11³º

14.07.2022 r.

28.07.2022 r.

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

 

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją zorganizowaną, parking z miejscem dla osoby niepełnosprawnej, podjazd, dostosowana toaleta).

 
Dodano dnia 31.05.2022r.
 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Pyrzyckim w 2022 r.

W celu umówienia terminu udzielania porad, świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub mediacji prosimy o kontakt pod nr tel. 918811398.

Starosta Pyrzycki informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej(Dz.U. z 2021 r. poz.945) od dnia 1 stycznia 2022 roku na terenie Powiatu Pyrzyckiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w których udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych,określonych w/w ustawą.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 • Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemnie oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczących się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z:

- prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Uprawnieni do udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:

 • doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • osoba, która:

  • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w rzeczpospolitej Polskiej,

  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

  • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  • mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających,

 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

 4. przeprowadzenie mediacji, udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator

ZAPISY:

tel. 918811398 codziennie w godzinach 7.00-15.00

Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty telefonicznie. Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się , o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-darmowej-pomocy-prawnej

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa w powiecie pyrzyckim

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach

ul. Lipiańska 4, lokal 17 c , czerwiec 2022 r.

Poniedziałek

 

9.00 – 13.00

 

Adwokat Robert Balcerowicz

 

Wtorek

 

9.00 – 13.00

Adwokat Tomasz Chańko

 

Środa

 

08.06.2022 r.

22.06.2022 r.

 

9.00 – 13.00

 

 

Adwokat Agnieszka Woźniak

 

Środa

15.06.2022

 

7.00 – 15.00

 

Radca Prawny Urszula Morus

 

Czwartek

 

9.00 – 13.00

Radca Prawny Katarzyna Kajrenius-Strzałkowska

 

Piątek

9.00 – 13.00

 

Radca Prawny Ewa Sapieha-Śledź

 

 

 

Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego przez organizację Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy - czerwiec 2022 r.

Poniedziałek

Gmina Pyrzyce

8ºº – 12ºº

06.06.2022 r.

08.06.2022 r

13.06.2022 r.

20.06.2022 r

22.06.2022 r.

27.06.2022 r.

 

 

Czwartek

Gmina Pyrzyce

10³º - 14³º

 

09.06.2022 r.

23.06.2022 r.

 

 

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Zuzanna Jędrzejew

 

 

 

Czwartek

Gmina Warnice

 

7³º – 10³º

02.06.2022 r.

 

7³º - 10³º

23.06.2022 r.

 

 

 

 

Radca Prawny

Stanisław Baranowski

Środa

Gmina Bielice

8ºº-12ºº

 

01.06.2022 r.

 

 

15.06.2022 r.

29.06.2022 r.

 

 

 

Radca Prawny

Justyna Psut-Wachowiak

 

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

 

Czwartek

Gmina Kozielice

7³º- 11³º

09.06.2022 r.

23.06.2022 r.

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

Czwartek

Gmina Lipiany

12ºº – 16ºº

02.06.2022 r.

09.06.2022 r.

16.06.2022 r.

23.06.2022 r.

30.06.2022 r.

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

Czwartek

Gmina Przelewice

7³º -11³º

02.06.2022 r.

16.06.2022 r.

30.06.2022 r.

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

 

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją zorganizowaną, parking z miejscem dla osoby niepełnosprawnej, podjazd, dostosowana toaleta).

 
Dodano dnia 29.04.2022r.
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 
Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Pyrzyckim w 2022 r.
 
W celu umówienia terminu udzielania porad, świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub mediacji prosimy o kontakt pod nr tel. 918811398.
Starosta Pyrzycki informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej(Dz.U. z 2021 r. poz.945) od dnia 1 stycznia 2022 roku na terenie Powiatu Pyrzyckiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w których udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych,określonych w/w ustawą.
 
Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
 
 • Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 • Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemnie oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
 
Pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczących się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z:
- prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
 
Uprawnieni do udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej:
 
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:
- doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- osoba, która:
- ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w rzeczpospolitej Polskiej,
- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
- korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 
Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających,
2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
4. przeprowadzenie mediacji,
5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
 
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator
 
ZAPISY:
 
tel. 918811398 codziennie w godzinach 7.00-15.00
 
Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty telefonicznie. Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.
 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się , o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 
Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-darmowej-pomocy-prawnej
 
Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa w powiecie pyrzyckim:
 
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4, lokal 17 c , maj 2022 r.
 
Poniedziałek
 
9.00 – 13.00
 
Adwokat Robert Balcerowicz
 
Wtorek
 
9.00 – 13.00
Adwokat Tomasz Chańko
 
Środa
 
11.05.2022 r.
25.05.2022 r.
 
9.00 – 13.00
 
 
Adwokat Agnieszka Woźniak
 
Środa
18.05.2022
 
7.00 – 15.00
 
Radca Prawny Urszula Morus
 
Czwartek
 
9.00 – 13.00
Radca Prawny Katarzyna Kajrenius-Strzałkowska
 
Piątek
9.00 – 13.00
 
Radca Prawny Ewa Sapieha-Śledź
 
 
 
Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego przez organizację Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy - maj 2022 r.
 
Poniedziałek
Gmina Pyrzyce
8ºº – 12ºº
 
02.05.2022 r.
09.05.2022 r
11.05.2022 r.
16.05.2022 r
23.05.2022 r.
25.05.2022 r.
30.05.2022 r.
 
Czwartek
Gmina Pyrzyce
10³º - 14³º
 
12.05.2022 r.
26.05.2022 r.
 
 
 
Radca Prawny
Dariusz Wiszniewski
 
tel. 502 666 115
kancelariadobrarada@wp.pl
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA
 
Zawieszamy od dnia 16.03.2022 r. do odwołania załatwianie spraw osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w Gminie Pyrzyce ,
Plac Ratuszowy 1.
Skorzystać można poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą rozwiązań elektronicznych
 
 
 
Radca Prawny
Zuzanna Jędrzejewska
 
tel. 731 995 970
zuzannalal@gmail.com
Czwartek
Gmina Warnice
 
7³º – 10³º
05.05.2022 r.
 
7³º - 10³º
26.05.2022 r.
 
 
 
 
Radca Prawny
Stanisław Baranowski
Środa
Gmina Bielice
8ºº-12ºº
 
04.05.2022 r.
 
 
18.05.2022 r.
 
 
 
 
Radca Prawny
Justyna Psut-Wachowiak
 
 
Radca Prawny
Dariusz Wiszniewski
 
Czwartek
Gmina Kozielice
7³º- 11³º
12.05.2022 r.
26.05.2022 r.
 
 
 
Radca Prawny
Leszek Morus
 
 
 
 
Czwartek
Gmina Lipiany
12ºº – 16ºº
05.05.2022 r.
12.05.2022 r.
19.05.2022 r.
26.05.2022 r.
 
 
 
 
 
Radca Prawny
Leszek Morus
 
 
 
Czwartek
Gmina Przelewice
7³º -11³º
05.05.2022 r.
19.05.2022 r.
 
 
 
Radca Prawny
Leszek Morus
 
 
 
 
 
 
Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją zorganizowaną, parking z miejscem dla osoby niepełnosprawnej, podjazd, dostosowana toaleta).
 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dodano 01.04.2022
Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Pyrzyckim w 2022 r.
 
W celu umówienia terminu udzielania porad, świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub mediacji prosimy o kontakt pod nr tel. 918811398.
Starosta Pyrzycki informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej(Dz.U. z 2021 r. poz.945) od dnia 1 stycznia 2022 roku na terenie Powiatu Pyrzyckiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w których udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych,określonych w/w ustawą.
 
Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
 
 • Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 • Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemnie oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
 
Pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczących się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z:
- prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
 
Uprawnieni do udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej:
 
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:
- doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- osoba, która:
- ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w rzeczpospolitej Polskiej,
- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
- korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 
Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających,
2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
4. przeprowadzenie mediacji,
5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
 
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator
 
ZAPISY:
 
tel. 918811398 codziennie w godzinach 7.00-15.00
 
Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty telefonicznie. Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.
 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się , o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 
Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-darmowej-pomocy-prawnej
 
Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa w powiecie pyrzyckim:
 
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4, lokal 17 c , kwiecień 2022 r.
 
Poniedziałek
 
9.00 – 13.00
 
Adwokat Robert Balcerowicz
 
Wtorek
 
9.00 – 13.00
Adwokat Tomasz Chańko
 
Środa
 
13.04.2022 r.
27.04.2022 r.
 
9.00 – 13.00
 
 
Adwokat Agnieszka Woźniak
 
Środa
06.04.2022 r.
20.04.2022 r.
 
9.00 – 13.00
 
Radca Prawny Urszula Morus
 
Czwartek
 
9.00 – 13.00
Radca Prawny Katarzyna Kajrenius-Strzałkowska
 
Piątek
9.00 – 13.00
 
Radca Prawny Ewa Sapieha-Śledź
 
 
 
 
Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego przez organizację Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy - kwiecień 2022 r.
 
Poniedziałek
Gmina Pyrzyce
8ºº – 12ºº
 
 
04.04.2022 r.
11.04.2022 r
13.04.2022 r.
25.04.2022 r
27.04.2022 r.
 
Czwartek
Gmina Pyrzyce
10³º - 14³º
 
14.04.2022 r.
28.04.2022 r.
 
 
 
Radca Prawny
Dariusz Wiszniewski
 
tel. 502 666 115
kancelariadobrarada@wp.pl
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA
 
Zawieszamy od dnia 16.03.2022 r. do odwołania załatwianie spraw osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w Gminie Pyrzyce ,
Plac Ratuszowy 1.
Skorzystać można poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą rozwiązań elektronicznych
 
Radca Prawny
Zuzanna Jędrzejewska
 
tel. 731 995 970
zuzannalal@gmail.com
Czwartek
Gmina Warnice
7³º – 10³º
 
07.04.2022 r.
21.04.2022 r.
 
 
 
 
Radca Prawny
Stanisław Baranowski
Środa
Gmina Bielice
8ºº-12ºº
 
06.04.2022 r.
 
 
20.04.2022 r.
 
 
 
 
Radca Prawny
Justyna Psut-Wachowiak
 
 
Radca Prawny
Dariusz Wiszniewski
 
Piątek
Gmina Kozielice
7³º- 11³º
01.04.2022 r.
14.04.2022 r.
28.04.2022 r.
 
 
Radca Prawny
Leszek Morus
 
 
 
 
Wtorek
Gmina Lipiany
12ºº – 16ºº
07.04.2022 r.
14.04.2022 r.
21.04.2022 r.
28.04.2022 r.
 
 
 
 
 
Radca Prawny
Leszek Morus
 
 
 
Piątek
Gmina Przelewice
7³º -11³º
07..04.2022 r.
221.04.2022 r.
 
 
 
Radca Prawny
Leszek Morus
 
 
 
 
 
 
Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją zorganizowaną, parking z miejscem dla osoby niepełnosprawnej, podjazd, dostosowana toaleta).
 
 

 

 

 

Dodano dnia 03.01.2022r.

INFORMACJA

W związku z wystąpieniem czwartej fali koronawirusa w Polsce, zawieszamy od dnia 01.01.2022 r. załatwianie spraw osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego.

Skorzystać można z możliwości kontaktu osobistego w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul Lipiańska 4 pok.17c.

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej lub obywatelskiej, po wcześniejszym umówieniu wizyty w punkcie, za pośrednictwem

nr telefonu: 918811398

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach ul. Lipiańska 4,

lokal nr 17 c , styczeń 2022 r.

Poniedziałek

 

9.00 – 13.00

Adwokat Robert Balcerowicz

Wtorek

 

9.00 – 13.00

Adwokat Tomasz Chańko

Środa

05.01.2022 r.

19.01.2022 r.

 

9.00 – 13.00

Adwokat Agnieszka Woźniak

 

 

Środa

12.01.2022 r.

26.01.2022 r.

 

9.00 – 13.00

Radca Prawny Urszula Morus

Czwartek

 

9.00 – 13.00

Radca Prawny Katarzyna Kajrenius-Strzałkowska

 

Piątek

9.00 – 13.00

 

Radca Prawny Ewa Sapieha-Śledź

 

 

Kontakt do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego przez organizację Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy - styczeń 2022 r. Skorzystać można z możliwości kontaktu telefonicznego lub za pomocą rozwiązań elektroniczych.

 

Poniedziałek

Gmina Pyrzyce

8ºº – 12ºº

 

03.01.2022 r.

 

10.01.2022 r.

12.01.2022 r.

17.01.2022 r.

24.01.2022 r.

26.01.2022 r.

31.01.2022 r.

 

11³º - 15³º

 

20.01.2022 r.

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

kancelariadobrarada@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

502 666 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501 197 974

Czwartek

Gmina Warnice

7³º – 10³º

 

13.01.2022 r.

27.01.2022 r.

 

 

 

 

Radca Prawny

Stanisław Baranowski

 

 

 

 

stanislaw_baranowski@op.pl

 

 

 

 

 

600 362 296

Środa

Gmina Bielice

8ºº-12ºº

 

05.01.2022 r.

 

 

 

19.01.2022 r.

 

 

 

 

Radca Prawny

Justyna Psut-Wachowiak

 

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

 

 

 

 

justyna.psut@poczta.onet.pl

 

 

 

kancelariadobrarada@wp.pl

 

 

 

 

 

502 440 605

 

 

 

502 666 115

Piątek

Gmina Kozielice

11³º- 15³º

07.01.2022 r.

21.01.2022 r.

 

Wtorek

Gmina Lipiany

11³º – 15³º

04.01.2022 r.

11.01.2022 r.

18.01.2022 r.

25.01.2022 r.

 

Piątek

Gmina Przelewice

11³º -15³º

04.01.2022 r.

28.01.2022 r.

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

501 197 974

 

 

 

 

 

 

 

 

501 197 974

 

 

 

 

 

 

501 197 974

 

Dodano dnia 28.10.2021r.

Dodano dnia 29.09.2021r.

Dodano dnia 16.09.2021r.

Dodano dnia 08.09.2021r.

 

 

Uwaga !!

 

 

Informujemy, że od dnia 13 września 2021 r. Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Pyrzycach udziela porad prawnych stacjonarnie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach ul. Lipiańska 4, lokal nr 17 c , wrzesień 2021 r.

Poniedziałek

9.00 – 13.00

Adwokat Tomasz Chańko

Wtorek

9.30 – 13.00

Adwokat Robert Balcerowicz

Środa

08.09.2021 r.

22.09.2021 r.

9.30 – 13.00

Adwokat Adam Matusiak

 

 

Środa

01.09.2021 r.

15.09.2021 r.

29.09.2021 r.

9.30 – 13.00

Radca Prawny Aleksandra Bór-Apostołu

Czwartek

9.30 – 13.00

Radca Prawny Ewa Sapieha-Śledź

Piątek

9.30 – 13.00

Radca Prawny Piotr Zawadzki

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego przez organizację Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy, udzielać porad prawnych stacjonarnie będzie od dnia 20 września 2021 r.

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej lub obywatelskiej, po wcześniejszym umówieniu wizyty w punkcie, za pośrednictwem

nr telefonu: 918811398

Dodano dnia 31.08.2021 r.

KOMUNIKAT

Z uwagi na konieczność zastosowania środków ograniczających potencjalne rozprzestrzenianie się koronawirusa - Covid-19

 

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, zawieszamy do odwołania, załatwianie spraw osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach oraz we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego. Skorzystać można z możliwości kontaktu telefonicznego lub za pomocą rozwiązań elektroniczych.

Kontakt do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowy w Pyrzycach miesiąc - wrzesień 2021 r.

 

Poniedziałek

9ºº - 13ºº

Adwokat

Tomasz Chańko

adwokat.tomasz.chanko@gmail.com

 

517 861 902

Wtorek

9ºº - 13ºº

Adwokat

Robert Balcerowicz

r.balcerowicz@kancelaria-szczecin.pl

 

724 082 949

Środa

9ºº – 13ºº

08.09..2021 r.

22.09.2021 r.

 

Adwokat

Adam Matusiak

kancelaria.pyrzyce@wp.pl

 

91 570 33 33

692 090 826

Środa

9ºº – 13ºº

01.09.2021 r.

15.09.2021 r.

29.09.2021 r.

 

 

Radca prawny

Aleksandra Bór-Apostolu

alexandra_bor@wp.pl

 

793 008 558

Czwartek

9ºº – 13ºº

 

 

 

Radca prawny

Ewa Sapieha-Śledź

 

 

kancelaria@sapieha-sledz.pl

 

 

608 651 736

 

 

Piątek

9ºº- 13ºº

Radca prawny

Patryk Zawadzki

kancelaria.zawadzki@op.pl

 

505 100 930

 

 

Kontakt do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego przez organizację Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy - wrzesień 2021 r.

 

Poniedziałek

Gmina Pyrzyce

8ºº – 12ºº

 

06.09.2021 r.

 

01.09.2021 r.

13.09.2021 r.

15.09.2021 r.

20.09.2021 r.

27.09.2021 r.

29.09.2021 r.

 

10³º - 14³º

 

09.09.2021 r.

23.09.2021 r.

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Justyna Psut-Wachowiak

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

justyna.psut@poczta.onet.pl

 

kancelariadobrarada@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

 

502 440 605

 

502 666 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501 197 974

Czwartek

Gmina Warnice

 

7³º – 10³º

02.09.2021 r.

16.09.2021 r.

30.09.2021 r.

 

Radca Prawny

Stanisław Baranowski

stanislaw_baranowski@op.pl

 

600 362 296

Środa

Gmina Bielice

 

8ºº-12ºº

08.09.2021 r.

22.09.2021 r.

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

kancelariadobrarada@wp.pl

 

502 666 115

Piątek

Gmina Kozielice

11³º- 15³º

03.09.2021 r.

17.09.2021 r.

 

 

Wtorek

Gmina Lipiany

11³º – 15³º

07.09.2021 r.

14.09.2021 r.

21.09.2021 r.

28.09.2021 r.

 

 

 

Piątek

Gmina Przelewice

11³º -15³º

10.09.2021 r.

24.09.2021 r

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

501 197 974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501 197 974

 

 

 

 

 

 

 

 

501 197 974

 

Dodano dnia 26.07.2021 r.

KOMUNIKAT

Z uwagi na konieczność zastosowania środków ograniczających potencjalne rozprzestrzenianie się koronawirusa - Covid-19

 

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, zawieszamy do odwołania, załatwianie spraw osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach oraz we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego. Skorzystać można z możliwości kontaktu telefonicznego lub za pomocą rozwiązań elektroniczych.

Kontakt do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowy w Pyrzycach miesiąc - sierpień 2021 r.

 

Poniedziałek

9ºº - 13ºº

Adwokat

Tomasz Chańko

adwokat.tomasz.chanko@gmail.com

 

517 861 902

Wtorek

9ºº - 13ºº

Adwokat

Robert Balcerowicz

r.balcerowicz@kancelaria-szczecin.pl

 

724 082 949

Środa

9ºº – 13ºº

11.08.2021 r.

25.08.2021 r.

 

Adwokat

Adam Matusiak

kancelaria.pyrzyce@wp.pl

 

91 570 33 33

692 090 826

Środa

9ºº – 13ºº

04.08.2021 r.

18.08.2021 r.

 

 

Radca prawny

Aleksandra Bór-Apostolu

alexandra_bor@wp.pl

 

793 008 558

Czwartek

9ºº – 13ºº

 

05.08.2021 r.

26.08.2021 r.

 

12.08.2021 r.

19.08.2021 r.

 

 

 

Radca prawny

Ewa Sapieha-Śledź

 

Radca Prawny

Aleksandra Bór-Apostolu

 

 

 

 

kancelaria@sapieha-sledz.pl

 

 

alexandra_bor@wp.pl

 

 

 

 

608 651 736

 

 

793 008 558

 

Piątek

9ºº- 13ºº

Radca prawny

Patryk Zawadzki

kancelaria.zawadzki@op.pl

 

505 100 930

Kontakt do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego przez organizację Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy - sierpień 2021 r.

Poniedziałek

Gmina Pyrzyce

8ºº – 12ºº

 

02.08.2021 r.

 

04.08.2021 r.

09.08.2021 r.

16.08.2021 r.

18.08.2021 r.

23.08.2021 r.

30.08.2021 r.

 

10³º - 14³º

 

12.08.2021 r.

26.08.2021 r.

 

 

 

 

Radca Prawny

Justyna Psut-Wachowiak

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

justyna.psut@poczta.onet.pl

 

kancelariadobrarada@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

502 440 605

 

502 666 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501 197 974

Czwartek

Gmina Warnice

 

7³º – 10³º

05.08.2021 r.

19.08.2021 r.

 

Radca Prawny

Stanisław Baranowski

stanislaw_baranowski@op.pl

 

600 362 296

Środa

Gmina Bielice

 

8ºº-12ºº

11.08.2021 r.

25.08.2021 r.

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

kancelariadobrarada@wp.pl

 

502 666 115

Piątek

Gmina Kozielice

11³º- 15³º

06.08.2021 r.

20.08.2021 r.

 

 

Wtorek

Gmina Lipiany

11³º – 15³º

03.08.2021 r.

10.08.2021 r.

17.08.2021 r.

24.08.2021 r.

31.08.2021 r.

 

 

Piątek

Gmina Przelewice

11³º -15³º

13.08.2021 r.

27.08.2021 r

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

501 197 974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501 197 974

 

 

 

 

 

 

 

 

501 197 974

 

Dodano dnia 29.06.2021r.

KOMUNIKAT

Z uwagi na konieczność zastosowania środków ograniczających potencjalne rozprzestrzenianie się koronawirusa - Covid-19

 

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, zawieszamy do odwołania, załatwianie spraw osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach oraz we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego. Skorzystać można z możliwości kontaktu telefonicznego lub za pomocą rozwiązań elektroniczych.

Kontakt do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowy w Pyrzycach miesiąc - lipiec 2021 r.

 

 

Kontakt do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowy w Pyrzycach miesiąc - lipiec 2021 r.

 

 

Poniedziałek

9ºº - 13ºº

Adwokat

Tomasz Chańko

adwokat.tomasz.chanko@gmail.com

 

517 861 902

Wtorek

9ºº - 13ºº

Adwokat

Robert Balcerowicz

r.balcerowicz@kancelaria-szczecin.pl

 

724 082 949

Środa

9ºº – 13ºº

14.07.2021 r.

28.07.2021 r.

 

Adwokat

Adam Matusiak

kancelaria.pyrzyce@wp.pl

 

91 570 33 33

692 090 826

Środa

9ºº – 13ºº

07.07.2021 r.

21.07.2021 r.

 

 

Radca prawny

Aleksandra Bór-Apostolu

alexandra_bor@wp.pl

 

793 008 558

Czwartek

9ºº - 13ºº

Radca prawny

Ewa Sapieha-Śledź

kancelaria@sapieha-sledz.pl

 

608 651 736

Piątek

9ºº- 13ºº

Radca prawny

Patryk Zawadzki

kancelaria.zawadzki@op.pl

 

505 100 930

 

 

 

 

Kontakt do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego przez organizację Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy - lipiec 2021 r.

 

Poniedziałek

Gmina Pyrzyce

8ºº – 12ºº

 

05.07.2021 r.

 

07.07.2021 r.

12.07.2021 r.

19.07.2021 r.

21.07.2021 r.

26.07.2021 r.

 

10³º - 14³º

 

01.07.2021 r.

15.07.2021 r.

29.07.2021 r.

 

 

 

 

Radca Prawny

Justyna Psut-Wachowiak

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

justyna.psut@poczta.onet.pl

 

kancelariadobrarada@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

502 440 605

 

502 666 115

 

 

 

 

 

 

 

501 197 974

Czwartek

Gmina Warnice

7³º – 10³º

 

 

08.07.2021 r.

22.07.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Stanisław Baranowski

 

 

 

 

 

 

stanislaw_baranowski@op.pl

 

 

 

 

 

 

600 362 296

Środa

Gmina Bielice

8ºº-12ºº

14.07.2021 r.

28.07.2021 r.

 

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

kancelariadobrarada@wp.pl

 

502 666 115

Piątek

Gmina Kozielice

11³º- 15³º

9.07.2021 r.

23.07.2021 r.

 

 

Wtorek

Gmina Lipiany

11³º – 15³º

06.07.2021 r.

13.07.2021 r.

20.07.2021 r.

27.07.2021 r.

 

Piątek

Gmina Przelewice

11³º -15³º

02.07.2021 r.

16.07.2021 r.

30.07.2021 t.

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

501 197 974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501 197 974

 

 

 

 

 

 

501 197 974

 

     
       
       
       
       
       

 

 

 

 

Kontakt do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego przez organizację Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy - lipiec 2021 r.

 

Poniedziałek

Gmina Pyrzyce

8ºº – 12ºº

 

05.07.2021 r.

 

07.07.2021 r.

12.07.2021 r.

19.07.2021 r.

21.07.2021 r.

26.07.2021 r.

 

10³º - 14³º

 

15.07.2021 r.

29.07.2021 r.

 

 

 

 

Radca Prawny

Justyna Psut-Wachowiak

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

justyna.psut@poczta.onet.pl

 

kancelariadobrarada@wp.pl

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

502 440 605

 

502 666 115

 

 

 

 

 

 

501 197 974

Czwartek

Gmina Warnice

7³º – 10³º

01.07.2021 r.

 

15.07.2021 r.

29.07.2021 r.

 

 

 

 

Radca Prawny

Justyna Psut-Wachowiak

 

Radca Prawny

Stanisław Baranowski

 

 

 

justyna.psut@poczta.onet.pl

 

stanislaw_baranowski@op.pl

 

 

 

 

502 440 605

 

600 362 296

Środa

Gmina Bielice

8ºº-12ºº

14.07.2021 r.

28.07.2021 r.

 

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

kancelariadobrarada@wp.pl

 

502 666 115

Piątek

Gmina Kozielice

11³º- 15³º

9.07.2021 r.

23.07.2021 r.

 

 

Wtorek

Gmina Lipiany

11³º – 15³º

06.07.2021 r.

13.07.2021 r.

20.07.2021 r.

27.07.2021 r.

 

 

Piątek

Gmina Przelewice

11³º -15³º

02.07.2021 r.

16.07.2021 r.

30.07.2021 t.

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

501 197 974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501 197 974

 

 

 

 

 

 

501 197 974

 

Dodano dnia 30.04.2021r.

KOMUNIKAT

Z uwagi na konieczność zastosowania środków ograniczających potencjalne rozprzestrzenianie się koronawirusa - Covid-19

 

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, zawieszamy do odwołania, załatwianie spraw osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach oraz we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego. Skorzystać można z możliwości kontaktu telefonicznego lub za pomocą rozwiązań elektroniczych.

 

Kontakt do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowy w Pyrzycach miesiąc - czerwiec 2021 r.

 

 

Poniedziałek

9ºº - 13ºº

Adwokat

Tomasz Chańko

adwokat.tomasz.chanko@gmail.com

 

517 861 902

Wtorek

9ºº - 13ºº

Adwokat

Robert Balcerowicz

r.balcerowicz@kancelaria-szczecin.pl

 

724 082 949

Środa

9ºº – 13ºº

02.06.2021 r.

16.06.2021 r.

30.06.2021 r.

Adwokat

Adam Matusiak

kancelaria.pyrzyce@wp.pl

 

91 570 33 33

692 090 826

Środa

9ºº – 13ºº

09.06.2021 r.

23.06.2021 r.

 

 

Radca prawny

Aleksandra Bór-Apostolu

alexandra_bor@wp.pl

 

793 008 558

Czwartek

9ºº - 13ºº

Radca prawny

Ewa Sapieha-Śledź

kancelaria@sapieha-sledz.pl

 

608 651 736

Piątek

9ºº- 13ºº

Radca prawny

Patryk Zawadzki

kancelaria.zawadzki@op.pl

 

505 100 930

 

Kontakt do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego przez organizację Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy - czerwiec 2021 r.

 

Poniedziałek

Gmina Pyrzyce

8ºº – 12ºº

 

07.06.2021 r.

 

09.06.2021 r.

14.06.2021 r.

21.06.2021 r.

23.06.2021 r.

28.06.2021 r.

 

10³º - 14³º

 

10.06.2021 r.

24.06.2021 r.

 

 

 

 

 

Justyna Psut-Wachowiak

 

Dariusz Wiszniewski

 

 

 

 

 

 

Leszek Morus

 

 

 

 

justyna.psut@poczta.onet.pl

 

kancelariadobrarada@wp.pl

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

502 440 605

 

502 666 115

 

 

 

 

 

 

501 197 974

Czwartek

Gmina Warnice

7³º - 10³º

17.06.2021 r.

 

 

Radca Prawny

Stanisław Baranowski

stanislaw_baranowski@op.pl

 

600 362 296

Środa

Gmina Bielice

8ºº-12ºº

02.06.2021 r.

16.06.2021 r.

 

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

kancelariadobrarada@wp.pl

 

502 666 115

Piątek

Gmina Kozielice

11³º- 15³º

11.06.2021 r.

25.06.2021 r.

 

 

 

 

Wtorek

Gmina Lipiany

11³º – 15³º

01.06.2021 r.

08.06.2021 r.

15.06.2021 r.

22.06.2021 r.

29.06.2021 r.

 

 

 

 

Piątek

Gmina Przelewice

11³º -15³º

04.06.2021 r.

18.06.2021 r.

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

501 197 974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501 197 974

 

 

 

 

 

 

 

 

501 197 974

 

Kontakt do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowy w Pyrzycach miesiąc - maj 2021 r.

 

Poniedziałek

9ºº - 13ºº

Adwokat

Tomasz Chańko

adwokat.tomasz.chanko@gmail.com

 

517 861 902

Wtorek

9ºº - 13ºº

Adwokat

Robert Balcerowicz

r.balcerowicz@kancelaria-szczecin.pl

 

724 082 949

Środa

9ºº – 13ºº

05.05.2021 r.

19.05.2021 r.

Adwokat

Adam Matusiak

kancelaria.pyrzyce@wp.pl

 

91 570 33 33

692 090 826

Środa

9ºº – 13ºº

12.05.2021 r.

26.05.2021 r.

 

 

Radca prawny

Aleksandra Bór-Apostolu

alexandra_bor@wp.pl

 

793 008 558

Czwartek

9ºº - 13ºº

Radca prawny

Ewa Sapieha-Śledź

kancelaria@sapieha-sledz.pl

 

608 651 736

Piątek

9ºº- 13ºº

Radca prawny

Patryk Zawadzki

kancelaria.zawadzki@op.pl

 

505 100 930

 

 

Kontakt do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego, maj 2021 r.

 

Poniedziałek

Gmina Pyrzyce

8ºº – 12ºº

 

10.05.2021 r.

 

12.05.2021 r.

17.05.2021 r.

24.05.2021 r.

26.05.2021 r.

31.05.2021 r.

 

10³º - 14³º

 

13.05.2021 r.

27.05.2021 r.

 

 

 

 

 

Justyna Psut-Wachowiak

 

Dariusz Wiszniewski

 

 

 

 

 

 

Leszek Morus

 

 

 

 

justyna.psut@poczta.onet.pl

 

kancelariadobrarada@wp.pl

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

502 440 605

 

502 666 115

 

 

 

 

 

 

501 197 974

Czwartek

Gmina Warnice

7³º - 10³º

06.05.2021 r.

20.05.2021 r.

 

Radca Prawny

Stanisław Baranowski

stanislaw_baranowski@op.pl

 

600 362 296

Środa

Gmina Bielice

8ºº-12ºº

05.05.2021 r.

19.05.2021 r.

 

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

kancelariadobrarada@wp.pl

 

502 666 115

Piątek

Gmina Kozielice

11³º- 15³º

14.05.2021 r.

28.05.2021 r.

 

 

 

 

Wtorek

Gmina Lipiany

11³º – 15³º

04.05.2021 r.

11.05.2021 r.

18.05.2021 r.

25.05.2021 r.

 

 

 

 

Piątek

Gmina Przelewice

11³º -15³º

07.05.2021 r.

21.05.2021 r.

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

501 197 974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501 197 974

 

 

 

 

 

 

 

 

501 197 974

 

Dodano dnia 01.04.2021r.

KOMUNIKAT

Z uwagi na konieczność zastosowania środków ograniczających potencjalne rozprzestrzenianie się koronawirusa - Covid-19

 

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, zawieszamy do odwołania, załatwianie spraw osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach oraz we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego. Skorzystać można z możliwości kontaktu telefonicznego lub za pomocą rozwiązań elektroniczych.

 

 

Kontakt do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowy w Pyrzycach miesiąc - kwiecień 2021 r.

 

Poniedziałek

9ºº - 13ºº

Adwokat

Tomasz Chańko

adwokat.tomasz.chanko@gmail.com

 

517 861 902

Wtorek

9ºº - 13ºº

Adwokat

Robert Balcerowicz

r.balcerowicz@kancelaria-szczecin.pl

 

724 082 949

Środa

9ºº – 13ºº

07.04.2021 r.

21.04.2021 r.

Adwokat

Adam Matusiak

kancelaria.pyrzyce@wp.pl

 

91 570 33 33

692 090 826

Środa

9ºº – 13ºº

14.04.2021 r.

28.04.2021 r.

 

 

Radca prawny

Aleksandra Bór-Apostolu

alexandra_bor@wp.pl

 

793 008 558

Czwartek

9ºº - 13ºº

Radca prawny

Ewa Sapieha-Śledź

kancelaria@sapieha-sledz.pl

 

608 651 736

Piątek

9ºº- 13ºº

Radca prawny

Patryk Zawadzki

kancelaria.zawadzki@op.pl

 

505 100 930

 

 

Kontakt do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego, kwiecień 2021 r.

 

Poniedziałek

Gmina Pyrzyce

8ºº – 12ºº

 

12.04.2021 r.

14.04.2021 r.

19.04.2021 r.

26.04.2021 r.

28.04.2021 r.

 

10³º - 14³º

 

01.04.2021 r.

15.04.2021 r.

29.04.2021 r.

 

 

 

 

Dariusz Wiszniewski

 

 

 

 

 

 

Leszek Morus

 

 

 

 

kancelariadobrarada@wp.pl

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

502 666 115

 

 

 

 

 

 

501 197 974

Czwartek

Gmina Warnice

7³º - 10³º

08.04.2021 r.

22.04.2021 r.

 

Radca Prawny

Stanisław Baranowski

stanislaw_baranowski@op.pl

 

600 362 296

Środa

Gmina Bielice

8ºº-12ºº

07.04.2021 r.

21.04.2021 r.

 

 

Radca Prawny

Dariusz Wiszniewski

kancelariadobrarada@wp.pl

 

502 666 115

Piątek

Gmina Kozielice

11³º- 15³º

02.04.2021 r.

16.04.2021 r.

30.04.2021 r.

 

 

 

Wtorek

Gmina Lipiany

11³º – 15³º

06.04.2021 r.

13.04.2021 r.

20.04.2021 r.

27.04.2021 r.

 

 

 

 

Piątek

Gmina Przelewice

11³º -15³º

09.04.2021 r.

23.04.2021 r.

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny

Leszek Morus

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morus.kontakt@o2.pl

 

501 197 974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501 197 974

 

 

 

 

 

 

 

 

501 197 974

 

 

KOMUNIKAT
Z uwagi na konieczność zastosowania środków ograniczających potencjalne rozprzestrzenianie się koronawirusa - Covid-19

    W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, zawieszamy do odwołania, załatwianie spraw osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach oraz we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego. Skorzystać można z możliwości kontaktu telefonicznego lub za pomocą rozwiązań elektroniczych.

Kontakt do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowy w Pyrzycach  miesiąc -  marzec 2021 r.

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej ...

_____________________________________________________________________________________

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PYRZYCKIEGO

 

 

 

 

 

 Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

Rozlicz PIT w Pyrzycach
Rozliczenie PIT online w PITax.pl jest dostępne dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie” przygotowanemu przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe podatki.

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia